Schematy podatkowe: korzystający mają miesiąc na złożenie raportu MDR-1 za 2018 rok

Najpóźniej 30 września br. korzystający powinni poinformować fiskusa o niektórych schematach podatkowych wdrożonych w ubiegłym roku. Są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli schemat został już zgłoszony przez promotora.

Publikacja: 26.08.2019 02:00

Schematy podatkowe: korzystający mają miesiąc na złożenie raportu MDR-1 za 2018 rok

Foto: Adobe Stock

Chociaż przepisy o schematach podatkowych weszły w życie 1 stycznia 2019 r., to podatnicy są zobowiązani do poinformowania o niektórych schematach, których wdrażanie rozpoczęło się przed tą datą. Dla promotorów (najczęściej są nimi doradcy podatkowi) termin zgłoszenia schematów z 2018 r. upłynął 30 czerwca br. Korzystający są natomiast zobowiązani do zgłoszenia takich schematów do końca września.

Podatnicy przygotowujący się do raportowania schematów z 2018 r. powinni ustalić, kiedy rozpoczęło się ich wdrażanie oraz czy są to schematy krajowe czy transgraniczne.

Czytaj także:

Jak raportować schematy podatkowe - MDR krok po kroku

W zależności od daty

Schematy transgraniczne podlegają obowiązkowi raportowania, jeżeli ich wdrażanie rozpoczęło się po 25 czerwca 2018 r.

Schematy krajowe należy zaraportować, jeżeli ich wdrażanie rozpoczęło się po 1 listopada 2018 r.

Innym słowy, jeżeli wdrażanie danego schematu transgranicznego rozpoczęło się przed 26 czerwca 2018 r., to nie ma obowiązku informowania o nim organów podatkowych. W przypadku schematów krajowych obowiązek raportowania nie powstaje, jeżeli wdrażanie schematu rozpoczęło się przed 2 listopada 2018 r.

Należy pamiętać, że niedozwolone jest sztuczne dzielenie schematu podatkowego celem „przesunięcia" wstecz daty rozpoczęcia jego wdrożenia i uniknięcia obowiązku raportowania. W szczególności nie można twierdzić, że skoro pewne czynności przygotowawcze związane ze schematem miały miejsce przed ww. datami, to schemat nie podlega raportowaniu.

Przykład

Przygotowanie projektu umowy stanowiącej schemat podatkowy i jej negocjowanie przed „datą graniczną" (tj. najpóźniej

25 czerwca 2018 r. w przypadku schematów transgranicznych lub najpóźniej 1 listopada 2018 r.

w przypadku schematów krajowych) nie zwalnia z obowiązku raportowania, jeżeli umowa

została zawarta już po tej dacie. Jeżeli czynności podjęte

po dacie granicznej mogłyby samodzielnie stanowić schemat podatkowy, to konieczne jest złożenie raportu.

Szeroka definicja

Obowiązek raportowania dotyczy schematów, których „wdrażanie" rozpoczęło się przed datą graniczną. Przez „wdrażanie" rozumie się dokonywanie czynności faktycznych lub prawnych umożliwiających wykonanie lub zmierzających do wykonania uzgodnienia, w tym:

? zarządzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji lub przeprowadzanie czynności związanych z uzgodnieniem, także gdy podejmowanie decyzji lub czynności dotyczy wykonania uzgodnienia przez inny podmiot,

? pośredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnościach związanych z uzgodnieniem,

? dokonywanie innych czynności będących elementem uzgodnienia, lub

? oferowanie czynności wskazanych powyżej, zawarcie umowy, której przedmiotem są te czynności, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu tych czynności lub umowy.

Definicja „wdrażania" jest bardzo szeroka i co najmniej niespójna z potocznym rozumieniem tego słowa. Warto zwrócić uwagę, że samo oferowanie pomocy w czynnościach związanych ze schematem podatkowym może zostać uznane za jego wdrażanie. Wystarczające jest zatem otrzymanie od doradcy podatkowego propozycji przeprowadzenia operacji będącej schematem podatkowym, aby powstał obowiązek raportowania. W szczególności, podatnik może nie skorzystać z zaproponowanego rozwiązania i nie podjąć żadnych działań celem jego zastosowania, a mimo to organy podatkowe mogą uznać, że doszło do „wdrożenia" schematu w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej. Oczywiście obowiązek raportowania powstanie jedynie wówczas, gdy zaproponowany schemat jest wystarczająco konkretny i uwzględnia sytuację danego podatnika. Nie może być natomiast mowy o „wdrożeniu" schematu, gdy doradca podatkowy proponuje jedynie ogólne rozwiązanie, które nie jest dopasowane ani tym bardziej, które nie jest możliwe do zrealizowania u danego podatnika.

Przykład

Przedstawienie ogólnej informacji o możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji w spółce nie stanowi wdrożenia schematu podatkowego. Jeżeli jednak taka informacja jest wystarczająco zindywidualizowana i uwzględnia sytuację danego podatnika,

a proponowane rozwiązanie

ma na celu i może doprowadzić

do uzyskania korzyści podatkowych, to może ono

zostać uznane za schemat

w rozumieniu omawianych przepisów.

Granica między ogólną informacją niestanowiącą schematu podatkowego a poradą będącą takim schematem może być bardzo cienka. Podobnie trudna do uchwycenia jest granica między udostępnianiem a wdrażaniem schematu. Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ schematy wdrażane w 2018 r. podlegają raportowaniu, a schematy, które zostały jedynie „udostępnione", nie są objęte tym obowiązkiem. Lektura objaśnień opublikowanych przez Ministerstwo Finansów nie pomaga w dokonaniu precyzyjnego rozróżnienia w tym zakresie. Z pewnością, z uwagi na dotkliwe sankcje za niezłożenie raportów MDR, każda zindywidualizowana porada podatkowa powinna zostać zbadana w świetle definicji wdrożenia schematu podatkowego.

Kwalifikowany korzystający

Schemat krajowy podlega raportowaniu tylko wówczas, gdy spełnione jest w odniesieniu do niego kryterium kwalifikowanego korzystającego, tj. gdy:

- przychody lub koszty korzystającego albo wartość jego aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 mln euro, lub

- korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych z takim podmiotem,

- udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln euro.

Kryterium kwalifikowanego korzystającego nie ma znaczenia w przypadku schematów transgranicznych. Podlegają one obowiązkowi raportowania niezależnie od wielkości korzystającego oraz od wartości transakcji stanowiącej schemat.

Kiedy nie trzeba

Jeśli schemat został już zgłoszony przez promotora, to korzystający może być zwolniony z obowiązku złożenia raportu. Korzystający nie jest zobowiązany do raportowania schematu, jeżeli otrzymał od promotora pisemną informację o:

- nadaniu schematowi NSP (czyli numeru schematu podatkowego nadawanego przez szefa KAS) z załączonym potwierdzeniem nadania tego numeru, lub

- tym, że schemat podatkowy nie posiada jeszcze NSP, wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi schematu (m.in. z opisem schematu, przepisami prawa podatkowego mającymi zastosowanie do schematu oraz szacunkową wartością korzyści podatkowej).

Korzystający, który nie otrzymał od promotora pisemnej informacji w sprawie NSP schematu (o jego nadaniu bądź o tym, że numer jeszcze nie został nadany), jest obowiązany do złożenia raportu MDR-1. Obowiązek złożenia raportu przez korzystającego wystąpi także wtedy, gdy schemat nie ma promotora, czyli w sytuacji, w której podatnik samodzielnie opracował i wdrożył rozwiązanie stanowiące schemat podatkowy.

W formie elektronicznej

Raport MDR-1 składa się w formie elektronicznej przez bramkę internetową na stronie Ministerstwa Finansów.

Po wybraniu rodzaju informacji (w omawianym przypadku jest to informacja MDR-1) należy wypełnić formularz i wskazać w nim dokładne dane dotyczące zgłaszanego schematu. Formularz jest bardzo szczegółowy, zawiera pytania m.in. o rodzaj transakcji, której dotyczy schemat, o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których przepisy mają zastosowanie w danym schemacie, oraz o daty podjęcia czynności związanych z jego wdrożeniem.

Podatnicy są zobowiązani do przedstawienia w formularzu wyczerpującego opisu schematu podatkowego, celów, którym schemat ma służyć oraz szacunkowej wartości korzyści podatkowej wynikającej z wdrożenia schematu. Konieczne jest również wskazanie, która z cech rozpoznawczych wymienionych w przepisach ordynacji podatkowej występuje, a która nie występuje w zgłaszanym schemacie.

Wypełniony formularz można podpisać przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP. Podpisane zgłoszenie należy wysłać przez bramkę internetową. Potwierdzenie złożenia raportu zostaje następnie przesłane na adres e-mail zgłaszającego wskazany w zgłoszeniu. Potwierdzenie zawiera link, przy pomocy którego możliwe jest pobranie urzędowego potwierdzenie doręczenia (UPO) raportu do szefa KAS.

W terminie siedmiu dni od złożenia raportu, szef KAS powinien nadać schematowi NSP i poinformować o tym drogą elektroniczną zgłaszającego. W praktyce, termin ten nie jest przestrzegany, a na informację o NSP trzeba czekać kilka miesięcy. Warto pamiętać, że szef KAS może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące schematu, jeżeli uzna, że zgłoszenie wymaga uzupełnienia.

Autor jest menedżerem w dziale doradztwa podatkowego Crowe

Podstawa prawna: art. 86a – 86o ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Kim jest korzystający

Korzystającym jest każdy podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, któremu udostępniane jest lub u którego wdrażane jest uzgodnienie. Może to być także podmiot, który jest przygotowany do wdrożenia uzgodnienia lub dokonał czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia (chodzi oczywiście o uzgodnienia, które są schematami podatkowymi). W praktyce, korzystającym jest najczęściej podatnik, który korzysta z rozwiązania stanowiącego schemat podatkowy, na przykład spółka, która jest stroną transakcji dającej jej korzyści podatkowe. W przypadku podmiotów transparentnych podatkowo (w szczególności spółek osobowych) korzystającymi będą również ich wspólnicy, jeżeli uzgodnienie wywołuje dla nich skutki podatkowe. Korzystającym może być również płatnik podatku, na przykład polska spółka wypłacająca kontrahentowi zagranicznemu należności podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach