Zmiany podatkowe przegląd 2019 - o czym trzeba pamiętać

Przedsiębiorcy nie mają łatwo. W 2019 roku zostało wprowadzanych wiele zmian, do których musieli i wciąż muszą się dostosowywać.

Publikacja: 25.11.2019 08:25

Zmiany podatkowe przegląd 2019 - o czym trzeba pamiętać

Foto: Adobe Stock

Patrząc na końcówkę roku oraz nadchodzący 2020 rok, gdzie stopniowo będą wchodzić w życie nowe przepisy, właściciele firm maja pełne ręce roboty. Przede wszystkim muszą pamiętać o kluczowych datach i się do nich przygotować, tak by nie narazić się na niepotrzebne kary, problemy prawne czy też po prostu zachować płynność i bezpieczeństwo własnego biznesu. Aby nie „przespać" tych istotnych reform, poniżej po krótce przedstawiamy najważniejsze z nich.

Korekty cen transferowych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy (por. art. 11e Ustawy o CIT

1

) regulujące zagadnienie korekt cen transferowych. Warto je przypomnieć przed zamknięciem roku, gdyż tak na prawdę to przedsiębiorcy teraz muszą podjąć decyzję odnośnie rozliczenia. Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi za 2018 rok może zostać przygotowana albo według starych zasad, albo obowiązujących od 1 stycznia br. Podatnik musi sam ocenić, który reżim jest dla niego korzystniejszy.

Plus jest taki, że po podjęciu decyzji obowiązków dokumentacyjnych za rok 2018, podatnik nie musi składać żadnego dodatkowego oświadczenia czy informacji odnośnie swojego wyboru. Wystarczy, że odpowiednio zastosuje się do wybranego reżimu.

Samo uregulowanie, niosących dotychczas wiele wątpliwości zagadnień korekty cen transferowych. należy odczytać jako zmianę pozytywną dla praktyki biznesowej. Niemniej, należy zauważyć, że te nowe przepisy wprowadzają szereg wymagań formalnych. Warto już dziś uprzedzić powiązanego kontrahenta o nowych wymogach, m.in. przygotować projekt oświadczenia i zweryfikować, czy stosowane przez podmioty powiązane w ciągu roku ceny można uznać za rynkowe. Punktem wyjścia do oceny, będzie analiza danych porównawczych.

Czytaj także: Nowe stawki PIT i koszty od 1 października 2019 r.

Nowe zasady poboru podatku u źródła

W obliczu przepisów, przedsiębiorca w Polsce wypłacając należności na rzecz podmiotów zagranicznych, obowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego tzw. podatku u źródła.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza nowy mechanizm pobierania podatku u źródła, dla płatności przekraczających wartość dwóch milionów PLN rocznie w przeliczeniu na jednego podatnika.

W przypadku dywidend, nowe przepisy mają zastosowanie zarówno w stosunku do polskich jak i zagranicznych odbiorców płatności.

Jeśli płatności nie przekraczają wartość 2 milionów PLN rocznie, płatnik, aby móc zastosować obniżoną stawkę WHT (withholding tax), spełnić będzie musiał dodatkowe wymagania. Regulacje wprowadzają również nowe zwolnienia. Przykładowo, udziałowcy nie będą zobowiązani do pobierania podatku WHT od odsetek/dyskonta od obligacji korporacyjnych (jeżeli spełnione są określone warunki).

Wydłużone terminy mają zastosowanie jedynie do płatności przekraczających dwóch mln PLN i nie wyłączają obowiązku dochowania należytej staranności.

Obowiązkowa dematerializacja akcji

Obecnie akcje spółek niepublicznych funkcjonują w obrocie wyłącznie w formie papierowej. Obowiązkowa dematerializacja wszystkich akcji oznaczać będzie, że akcje każdej spółki akcyjnej i komandytowo – akcyjnej przestaną mieć formę dokumentu. Intencją ustawodawcy jest zatem całkowite usunięcie z obrotu gospodarczego akcji papierowych i zastąpienie ich akcjami w postaci elektronicznej.

Ustawa zakłada również wprowadzenie rejestru akcjonariuszy, w którym obowiązkowo będą rejestrowane akcje spółek niepublicznych. Rejestr ma być prowadzony przez wskazane w ustawie podmioty, m. in. banki i domy maklerskie.

Ujawnieniu w rejestrze będzie podlegał każdy akcjonariusz, bez względu na poziom zaangażowania kapitałowego oraz rodzaj posiadanych przez niego akcji. Co szczególnie istotne jedynie osoby wpisane do tego rejestru będą uznawane za akcjonariuszy danej spółki. Rejestr będzie jawny dla samej spółki oraz jej pozostałych akcjonariuszy, natomiast osoby trzecie nie będą miały możliwości uzyskania informacji o składzie akcjonariatu.

Nowe obowiązki zarządów i spółek

Zgodnie z ustawą spółki będą miały czas do 1 stycznia 2021 r. na przeprowadzenie dematerializacji swoich akcji. Po tym dniu tradycyjne akcje zasadniczo utracą moc.

Wybór podmiotu, który będzie prowadził dla spółki rejestr akcjonariuszy, będzie obowiązkiem walnego zgromadzenia. Następnie – w terminie do 30 czerwca 2020 r. zarządy spółek będą zobowiązane do zawarcia z wybranym przez akcjonariuszy podmiotem umowy o prowadzenie rejestru.

Kolejnym istotnym obowiązkiem zarządów będzie dokonanie pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce. Po złożeniu przez akcjonariuszy ich papierowych akcji, spółki będą musiały złożyć wniosek o wpis akcjonariuszy do rejestru oraz poinformować ich, gdy wpis ten zostanie dokonany.

Członkowie zarządu, którzy nie zawrą umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy lub naruszą przepisy dotyczące zawiadomienia akcjonariuszy o obowiązku złożenia akcji, będą narażeni na grzywnę w wysokości do 20 000 zł

Dodatkowo od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna będzie zobowiązana do utworzenia strony internetowej. Obowiązkowym elementem takich stron będzie miejsce poświęcone komunikacji z akcjonariuszami (np. osobna zakładka).

Biała lista podatników

Biała lista podatników to publiczny wykaz podatników zarejestrowanych na VAT. Została opublikowana 1 września br. Wbrew nazwie, wprowadzenie tej listy będzie miało konsekwencje nie tylko w podatku VAT, ale także w podatkach dochodowych. Będzie ona bowiem także wskazywała podatników, którym odmówiono rejestracji na VAT, jak i tych, którzy zostali wykreśleni z listy podatników.

Gdzie oprócz danych podatników znajduje się również lista rachunków bankowych, które zostały zgłoszone w procesie rejestracji.

Co się dzieje gdy dany podatnik nie widnieje na tej liście? Jeżeli zdarzy się tak, że otrzymamy fakturę i przelejemy należność na rachunek, który nie widniej lub jest inny niż jest na tej liście, to wówczas płatność ta nie będzie kosztem podatkowym. Aby naprawić błąd, płatnik ma tylko trzy dni aby zgłosić się do urzędu skarbowego.

Ci przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie dokonali zgłoszenia rachunku firmowego to ostania chwila aby dokonać aktualizacji poprzez zgłoszenie obecnego rachunku bankowego do urzędu skarbowego.

Split payment

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, funkcjonuje od lipca ubiegłego roku lecz dopiero od 1 listopada 2019 roku jest obowiązkowy dla niektórych branż.

Obowiązkowy split payment, od tej pory, ma zastosowanie w sprzedaży niektórych usług i towarów, gdy wartość transakcji brutto przekroczą 15 tysięcy złotych lub ma równowartość tej kwoty. Dodatkowo sprzedawca i odbiorca muszą być podatnikami VAT.

Na czym w polega split payment?

Płatności, które obowiązuje split paymet będą dokonywane z dwóch oddzielnych rachunków. Kwota netto z głównego, natomiast część VAT ze specjalnego drugiego rachunku przypisanego do tego samego konta. Aby ułatwić wszystkim firmom dokonywanie zapłaty zgodnie z zasadami podzielonej płatności, rachunek VAT jest zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika VAT.

Obowiązkiem sprzedawcy będzie wpisać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności". Jeśli podatnik VAT wystawi fakturę bez oznaczenia, organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku z danej faktury. Opłata naliczana będzie od wartości kwoty VAT, która przypada na dostawę usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Sprzedawca może jednak sankcji uniknąć, gdy to nabywca towaru lub usług ureguluje w MPP całą kwotę, która odpowiada kwocie VAT przypadającą na wymienione towary i usługi.

Natomiast, nabywca, który dostanie fakturę ze stosowną adnotacją będzie musiał uregulować należność z niej wynikającą w split payment. Jeśli nabywca, nie zastosuje się do panujących przepisów organ podatkowy nałoży na niego sankcję w wysokości 30% kwoty VAT przypadającej na określone usługi i towary.

Zmiany w stawkach VAT

Od 1 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy VAT, która obejmie tzw. nową matrycę stawek opodatkowania różnego rodzaju produktów spożywczych. Cenowe skutki podatkowych zmian będziemy mogli zaobserwować od kwietnia 2020 roku.

Po nowelizacji, pieczywo i produkty ciastkarskie będą opodatkowane stawką 5%. Zmiana dotyczy też owoców. Dotychczas były opodatkowane stawką 8%., a będą stawką 5%. Konsekwencje, tych zmian najbardziej odczują prawdopodobnie restauratorzy i sprzedawcy. Ustawa weszła w życie od 1 listopada 2019 roku, ale nowelizacja stawek VAT obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2020 roku.

Obowiązkowy NIP na paragonie

Od początku stycznia 2020 roku. wchodzi nowy obowiązek, o którym muszą pamiętać dokumentujący sprzedaż za pomocą kas fiskalnych. Aby nabywca mógł otrzymać fakturę potrzebną do rozliczenia swojej działalności gospodarczej ustawa o VAT będzie wymagała podania uprzednio na paragonie numeru NIP tego nabywcy.

Ma to na celu uniemożliwienie stosowania nieuczciwych praktyk, polegających na wystawianie faktur VAT dokumentujących sprzedaż innym podmiotom, przy transakcjach wcześniej zarejestrowanych na kasach fiskalnych.

Obowiązek ten będzie sankcjonowany karą w wysokości 100 proc. podatku VAT wskazanego na fakturze, jeżeli oczywiście ta faktura będzie wystawiona do zwykłego paragonu, a więc nie zawierającego numeru NIP nabywcy

Należy zatem zwrócić uwagę, czy nasze urządzenia fiskalne są wyposażone w opcję umożliwiającą dodanie numeru NIP.

Powyżej krótko przypomnieliśmy o kilku ważnych zmianach na jakie przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę. Jest ich więcej i wciąż budzą wiele pytań oraz wątpliwości. Warto o nich rozmawiać, wymieniać doświadczenia by w gąszczu przepisów wspólnie szukać najbardziej korzystnych rozwiązań O tych oraz innych zmianach eksperci i decydenci największych polskich biznesów będą dyskutować m. in podczas Kongresu Biznes360.pl który odbędzie się 28 listopada w Warszawie.

Eksperci z Kancelarii Ożóg Tomczykowski:

- Krystyna Szydłowska

- Michał Mieszkiełło

- Paweł Stańczyk

- Wojciech Kotowski

- Bartek Mroczkowski

Patrząc na końcówkę roku oraz nadchodzący 2020 rok, gdzie stopniowo będą wchodzić w życie nowe przepisy, właściciele firm maja pełne ręce roboty. Przede wszystkim muszą pamiętać o kluczowych datach i się do nich przygotować, tak by nie narazić się na niepotrzebne kary, problemy prawne czy też po prostu zachować płynność i bezpieczeństwo własnego biznesu. Aby nie „przespać" tych istotnych reform, poniżej po krótce przedstawiamy najważniejsze z nich.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt