Przedsiębiorca jako płatnik (pracodawca) pobiera zaliczki na PIT od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie. Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji płatnika przedsiębiorca powinien ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów? – pyta czytelniczka.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 ordynacji podatkowej; dalej: o.p.).

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy) są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o PIT).

Prawidłowo zatem przedsiębiorca pobiera zaliczki na PIT od wynagrodzeń wypłacanych zatrudnianym przez siebie pracownikom, gdyż na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika.

Można, ale nie trzeba

Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (art. 28 § 1 o.p.). Dotyczy to m.in. płatników PIT od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń. Literalne brzmienie art. 28 § 1 o.p. wskazuje, że uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia jest uzależnione od wpłaty pobranego podatku w terminie. Wynagrodzenie to ma charakter fakultatywny. Płatnicy podatków stanowiących dochód budżetu państwa mogą, ale nie muszą, korzystać z tego uprawnienia.

Wysokość z rozporządzenia

Minister finansów w rozporządzeniu z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (DzU z 2015 r., poz. 2154) zarządził, że płatnikom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników.

Przez podatek rozumie się przy tym również zaliczki na podatki (zob. art. 3 pkt 3 lit. a o.p.).

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Termin nie jest sprecyzowany

Przepisy ordynacji podatkowej nie precyzują terminu, w jakim wynagrodzenie może zostać pobrane przez płatnika. W konsekwencji należy uznać, że uprawnienie do wynagrodzenia może być zrealizowane zarówno w chwili zapłaty podatku, z tytułu którego stało się ono należne, jak i w terminie późniejszym (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 1 czerwca 2015 r., IPPB2/4518-4/15-2/MK1; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 25 mar- ca 2010 r., IPPB2/415-11/10-3/MK1). Nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał czy raz do roku (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 10 listopada 2010 r., IPPB2/415-751/10-2/MG).

Przykład

Od wynagrodzeń wypłaconych za marzec 2016 r. przedsiębiorca pobrał zaliczki na PIT w wysokości 1000 zł. Wynagrodzenia zostały przelane na rachunki bankowe pracowników 4 kwietnia 2016 r. Pobrana zaliczka na PIT została w całości przelana na rachunek urzędu skarbowego 18 maja 2016 r. Z tytułu pełnienia funkcji płatnika przedsiębiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,3 proc. kwoty PIT pobranego jako zaliczka. Od pobranych zaliczek na PIT od wynagrodzeń za marzec 2016 r. przedsiębiorcy należy się zatem wynagrodzenie w wysokości 3 zł (1000 zł x 0,3 proc.). Przedsiębiorca potrąca sobie to wynagrodzenie od razu w momencie wpłacania do urzędu skarbowego pobranej zaliczki. Ze względu na to, że należne wynagrodzenie płatnik potrąca z kwoty należnego podatku, do urzędu skarbowego przedsiębiorca powinien przelać z tytułu pobranych jako płatnik zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników kwotę 997 zł (1000 zł – 3 zł).

Wynagrodzenie przysługuje płatnikom terminowo wpłacającym pobrane podatki (w tym zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników). Gdyby zatem przedsiębiorca spóźnił się z terminową wpłatą pobranej 4 kwietnia 2016 r. zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników i przekazał ją na konto urzędu skarbowego np. 24 maja 2016 r., to wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji płatnika by mu nie przysługiwało.

Z którego źródła

Otrzymywane przez przedsiębiorcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji płatnika od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń jest dla niego przychodem ze źródła przychodów, jakim jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT pozarolnicza działalność gospodarcza. Jak bowiem wynika z art. 14 ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Płatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy o PIT, powinni zaliczyć wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa jako pozostałe przychody i odprowadzić należny podatek dochodowy w miesiącu, w którym pobrano to wynagrodzenie (interpretacja Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z 27 listopada 2006 r., PDF-415/105/06).

Przykład

W naszym przykładzie dotyczącym pobranej zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników za marzec 2016 r. należy przyjąć, że przychodem z działalności gospodarczej przedsiębiorcy będzie otrzymana kwota wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji płatnika w wysokości 3 zł. Przychód powstał w dacie pobrania wynagrodzenia, tj. 18 maja 2016 r., kiedy to przedsiębiorca wpłacił pobraną zaliczkę (pomniejszoną o potrąconą kwotę swego wynagrodzenia) do urzędu skarbowego.

Jak księgować

Przychód z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika jako pracodawca od pobieranych zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników należy zatem ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów w kolumnie 8. Jak wynika z objaśnień do podatkowej księgi, kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika.

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. inne dowody, wymienione w § 13 i 14 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie), stwierdzające fakt przeprowadzenia operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dotyczy dowód,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres przeprowadzenia operacji gospodarczej, której dotyczy dowód, z tym że jeżeli data operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, to wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie (zob. § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).

Przedsiębiorca, o którym mowa w pytaniu, powinien sporządzić taki dowód. Załóżmy, że sporządził dowód o numerze 1/05/2016.

Autor jest doradcą podatkowym

Do 20. dnia następnego miesiąca

Płatnicy, o których mowa m.in. w art. 31 ustawy o PIT, tj. pracodawcy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania (zob. art. 38 ust. 1 in principio ustawy o PIT).