Tak wynika z najnowszej nowelizacji ordynacji podatkowej (druk sejmowy 367), która 6 czerwca br. została podpisana przez prezydenta i 14 czerwca została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To nowość w porównaniu z pierwotnymi założeniami. Początkowo bowiem zakładano, że Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) mniejsze firmy będą stosować dopiero od 1 lipca 2018 r. Wyjątkiem miała być sytuacja, gdy przedsiębiorcy będą sami chcieli korzystać z formatu JPK. Wówczas mogli go wybrać już od 1 lipca 2016 r. Od tego bowiem dnia JPK obowiązkowo będą stosować duże firmy.

Duzi z nowymi obowiązkami

Jako pierwsi – bo już 1 lipca 2016 r. – Jednolity Plik Kontrolny będą musieli zastosować duzi przedsiębiorcy. Duzi czyli jacy? Za dużych przedsiębiorców uważa się albo firmy zatrudniające ponad 250 pracowników albo firmy z obrotem powyżej 50 mln euro i wartością aktywów powyżej 43 mln euro.

Zastosowanie JPK będzie polegało na przekazywaniu do skarbówki danych finansowo-księgowych oraz handlowych w formie elektronicznej. Dane te będą mogły pochodzić z:

- ksiąg rachunkowych,

- wyciągów bankowych,

- magazynu,

- ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,

- ewidencji przychodów,

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- faktur VAT.

Dzięki przekazaniu informacji w jednolitym, elektronicznym formacie kontrole skarbowe i podatkowe mają być krótsze, tańsze i mniej uciążliwe. Dodatkowo taki system współpracy między fiskusem a biznesem ma wpłynąć na uszczelnienie systemu, a w konsekwencji również zwiększenie wpływów z VAT.

Ewidencje VAT pod szczególnym nadzorem

Nowelizacja ordynacji podatkowej zakłada, że mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą od początku przyszłego roku zobowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT, w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Oznacza to, że małe i średnie firmy mają naprawdę bardzo mało czasu na przygotowanie swoich systemów do wypełniania nowych obowiązków. A nie będzie można ich nie stosować. Za niewdrożenie JPK przedsiębiorcy będą grozić sankcje karne skarbowe. Warto podkreślić, że jeszcze kilka tygodni temu obowiązek sporządzania JPK objąć miał takie przedsiębiorstwa dopiero od 1 lipca 2018 r.

Każda procedura z JPK

Nowe regulacje przewidują, że Jednolity Plik Kontrolny będzie dotyczył każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Mowa tu o czynnościach sprawdzających, w tym także kontrolach krzyżowych, kontrolach podatkowych, czy w końcu postępowaniach podatkowych i kontrolnych. Fiskus będzie mógł poprosić o przekazanie dokumentacji firmowej w formacie JPK w określonym zakresie i dotyczących określonego przedziału czasowego.

Mali i średni przedsiębiorcy już teraz mogą zacząć bardzo poważnie myśleć o szybkim dostosowywaniu swoich systemów księgowych do wykonywania nowych obowiązków tak, aby mogły generować JPK w wymaganym przez przepisy formacie.

—Damian Kubiś, doradca podatkowy, partner w TPA Horwath

podstawa prawna: ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 846)

Definicje przedsiębiorców

Za mikroprzedsie?biorce? uwaz?a sie? przedsie?biorce?, kto?ry w co najmniej jednym z dwo?ch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał s?redniorocznie mniej niz? 10 pracowniko?w oraz

2) osia?gna?ł roczny obro?t netto ze sprzedaz?y towaro?w, wyrobo?w i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczaja?cy ro?wnowartos?ci w złotych 2 miliono?w euro, lub sumy aktywo?w jego bilansu sporza?dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły ro?wnowartos?ci w złotych 2 miliono?w euro.

Za małego przedsie?biorcę uwaz?a sie? przedsie?biorce?, kto?ry w co najmniej jednym z dwo?ch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał s?redniorocznie mniej niz? 50 pracowniko?w oraz

2) osia?gna?ł roczny obro?t netto ze sprzedaz?y towaro?w, wyrobo?w i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczaja?cy ro?wnowartos?ci w złotych 10 miliono?w euro, lub sumy aktywo?w jego bilansu sporza?dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły ro?wnowartos?ci w złotych 10 miliono?w euro.

Za s?redniego przedsie?biorcę uwaz?a sie? przedsie?biorce?, kto?ry w co najmniej jednym z dwo?ch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał s?redniorocznie mniej niz? 250 pracowniko?w oraz

2) osia?gna?ł roczny obro?t netto ze sprzedaz?y towaro?w, wyrobo?w i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczaja?cy ro?wnowartos?ci w złotych 50 miliono?w euro, lub sumy aktywo?w jego bilansu sporza?dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły ro?wnowartos?ci w złotych 43 miliono?w euro.