Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił zwolnienia z PIT dla kwot niwelujących szkody wypadków przy pracy.

Kanwą sporu była interpretacja. Spółka z branży wydobywczej wyjaśniła, że prowadząc specyficzną działalność, narażona jest na ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Zobowiązana jest m.in. na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub rozstrojem zdrowia.

Spółka swoje obowiązki realizuje w ten sposób, że zwraca lub bezpośrednio finansuje poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy obecnym i byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia czy rehabilitacji. Mieszczą się w tym m.in. koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej, przedmiotów ortopedycznych (kul, protez, gorsetów) i aparatów słuchowych.

Firma jako pracodawca i płatnik zapytała, czy wypłacone lub finansowane na podstawie art. 444 § 1 k.c. świadczenia dla obecnych i byłych pracowników korzystają ze zwolnienia od PIT?

Fiskus odpowiedział, że nie. Zauważył, że zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, o które pyta spółka, objęte są tylko odszkodowania (zadośćuczynienia), których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do nich. Do objęcia nim odszkodowania niezbędne jest, aby z przepisów (tj. ustaw lub wykonawczych) wynikały wprost wysokości lub zasady ustalania otrzymanego odszkodowania. Co prawda urzędnicy nie mieli wątpliwości, że art. 444 § 1 k.c. określa zakres i sposób naprawienia szkody. Ale nie zawiera już dodatkowego elementu, istotnego dla zwolnienia, tj. nie normuje wysokości odszkodowania lub zasad jego ustalania. Tym samym fiskus uznał, że świadczenia wypłacane przez pracodawcę u beneficjentów podlega opodatkowaniu PIT.

Spółka zaskarżyła taką wykładnię i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Stwierdził on kategorycznie, że interpretacja została wydana z naruszeniem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Tak samo uznał NSA. Jego zdaniem sporny przepis kodeksu cywilnego – wbrew stanowisku fiskusa – określa zakres i sposób naprawienia szkody. Przypomniał, że zgodnie z jego treścią w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien z góry wyłożyć sumę niezbędną na koszty leczenia, a jeśli poszkodowany stał się inwalidą, także potrzebne na przygotowanie do innego zatrudnienia. W ocenie NSA koszty leczenia mają konkretny wymiar, mogą być wykazane za pomocą dostępnych dokumentów, np. faktur, rachunków czy potwierdzenia realizacji recept. Tym samym wysokość wypłaty świadczenia jest określona.

NSA podkreślił, że taka interpretacja przepisów leży zarówno w interesie poszkodowanych, jak i pracodawców. Zauważył też, że podejście fiskusa ignoruje orzecznictwo sądów, czym nie pogłębia zaufania do organów. NSA już wcześniej uznał, że wolne od podatku są wypłacone lub w inny sposób sfinansowanie świadczenia dla byłych pracowników stanowiące odszkodowania czy zadośćuczynienia za wypadki przy pracy. Co ważne, wyrok zapadł w analogicznym stanie faktycznym w stosunku do jednego z oddziałów skarżącej. Wyrok jest prawomocny. W tej samej dacie NSA wydał kilkanaście takich korzystnych rozstrzygnięć.

sygn. akt II FSK 1197/15

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ