Zgodnie z regulacjami ustawy o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C (tzw. temperaturze referencyjnej). Dla celów rozliczania ilości dostarczanych wyrobów energetycznych nie zawsze jest jednak konieczne, aby ilości tych wyrobów były przeliczane z uwzględnieniem ww. temperatury. W rozliczeniach między kontrahentami przeważa ustalanie ilości dostarczanych wyrobów energetycznych w rzeczywistej temperaturze tych wyrobów w chwili dostawy.

Na potrzeby ustalenia, w jakiej sytuacji wyroby energetyczne nie muszą mieć określonej temperatury referencyjnej (ich ilości mogą natomiast być rozliczane z uwzględnieniem rzeczywistej temperatury) można posłużyć się przykładem.

Przykład

Spółka A ma zamiar nabywać olej napędowy (z zapłaconą akcyzą) od spółki B prowadzącej skład podatkowy. Spółka A chciałaby rozliczać ze spółką B ilość dostarczanego oleju w oparciu o rzeczywistą temperaturę oleju napędowego w chwili dostawy. Spółka B uważa jednak, że dostarczany olej powinien być rozliczany w oparciu o temperaturę referencyjną wynoszącą 15 st. C. Spółka A ma wątpliwości czy nabywany przez nią olej napędowy musi być rozliczany według ilości tego wyrobu akcyzowego w temperaturze 15 st. C, czy może ww. olej rozliczać w ilości tego wyrobu w temperaturze rzeczywistej.

Co do zasady w przypadku wyrobów energetycznych (w naszym przypadku oleju napędowego) przedmiotem opodatkowania akcyzą jest ich produkcja w składzie podatkowym. Podatnikiem podatku akcyzowego jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Kto musi zapłacić daninę

Wyprowadzenie wyrobów energetycznych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy skutkuje powstaniem u podmiotu prowadzącego skład podatkowy obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wyrobów wyprowadzanych z jego składu. W konsekwencji to podmiot wyprowadzający olej napędowy ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (w naszym przypadku spółka B) obowiązany jest do obliczenia i uiszczenia właściwej kwoty podatku akcyzowego na rachunek urzędu skarbowego. W związku z tym, że to na podmiocie wyprowadzającym olej napędowy ze składu podatkowego ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od oleju napędowego, podmiot ten obowiązany jest prawidłowo obliczyć należny od tego wyrobu akcyzowego podatek akcyzowy przyjmując za podstawę opodatkowania ilość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 st. C. To zatem spółka B przy obliczaniu podatku akcyzowego należnego do zapłaty od oleju napędowego dostarczanego do spółki A obowiązana będzie ustalić ilość tego oleju w temperaturze referencyjnej.

Zasada jednokrotności

W tym miejscu warto również podkreślić, że zgodnie z obowiązującą w podatku akcyzowym zasadą jednokrotności opodatkowania tym podatkiem, jeżeli (we wcześniejszej fazie obrotu) został obliczony i uiszczony w należnej wysokości podatek akcyzowy od oleju napędowego dostarczanego spółce A, to spółka A nie będzie obowiązana do ponownej zapłaty akcyzy od tego wyrobu.

Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera żadnych regulacji nakładających obowiązek ustalania ilości sprzedanego oleju napędowego w temperaturze 15 st. C, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest olej napędowy, od którego należny podatek akcyzowy został zapłacony we wcześniejszej fazie obrotu. Ustalenie prawidłowej ilości oleju napędowego w temperaturze 15 st. C jest bowiem wymagane dla celów rozliczenia podatku akcyzowym tylko i wyłącznie w momencie ustalania podstawy opodatkowania akcyzą (w dniu powstania zobowiązania podatkowego – w praktyce chodzi tutaj co do zasady o moment wyprowadzenia oleju napędowego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy). Nie jest więc konieczne, aby olej napędowy (od którego akcyzę uiszczono we wcześniejszej fazie obrotu) dostarczany do spółki A był rozliczany z uwzględnieniem ilości tego wyrobu akcyzowego w temperaturze referencyjnej wynoszącej 15 st. C.

Obie metody są dopuszczalne

W praktyce gospodarczej, dla transakcji sprzedaży wyrobów energetycznych, od których akcyza została uiszczona we wcześniejszej fazie obrotu, część firm ustala ilości tych wyrobów z uwzględnieniem ilości wyrobu w temperaturze referencyjnej 15 st. C. Jednocześnie inne podmioty rozliczają się w takim przypadku na podstawie ilości wyrobów energetycznych w temperaturze rzeczywistej (z naszej praktyki wynika, że jest to większość firm). Obie wskazane wyżej metody ustalania ilości oleju napędowego nie stoją w sprzeczności z regulacjami ustawy o podatku akcyzowym.

—Marcelina Fabia jest konsultantką podatkową w ECDDP Sp. z o. o.

—Piotr Paszek jest doradcą podatkowym w ECDDP Sp. z o. o

www.ecddp.com

podstawa prawna: art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 6, art. 13 ust. 1, art. 42 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust. 1 i art. 88 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 43 ze zm.)