Piotr Paszek

Nowe zasady nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych

Można już odliczać dni do wielkiej zmiany przepisów akcyzowych. Od 13 lutego 2023 r. nabycia wewnątrzwspólnotowe większości wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywać się będą na nowych zasadach.

Dodatki do paliw bez opłaty paliwowej

Substancje dodawane są do paliw silnikowych w celu poprawy ich właściwości i parametrów nie są i nie mogą być samoistnie przeznaczone do napędu silników spalinowych ani nie mogą być w ten sposób użyte.

Przedpłaty akcyzy – dobre rozwiązanie na początek działalności

Większość wyrobów akcyzowych powinna być produkowana w składzie podatkowym, co wiąże się z wieloma formalnościami i wymaga specjalnego zezwolenia. Kto nie chce się od razu zmagać z tymi trudnościami, może rozważyć stosowanie uproszczenia.

Akcyza na alkohol: kupując za granicą aromaty spożywcze pamiętaj o formalnościach

Nawet gdy dla alkoholu etylowego zawartego w danym wyrobie istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z akcyzy, nie zwalnia to podatników z konieczności dopełnienia wielu formalności.

Jak utylizować wyroby akcyzowe

Znajdujące się w składzie podatkowym towary objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia lub dalszego przerobu, mogą być zwolnione od podatku. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.

Sposób rozliczania akcyzy od oleju napędowego

Sposób rozliczania akcyzy od oleju napędowego często może stwarzać problemy. Zdarza się bowiem, że dostawca i nabywca nie mogą porozumieć się co do temperatury tego wyrobu, na podstawie której należy ustalać jego ilość.

Akcyza: kto odpowiada za formalności przy zezwoleniu wyprowadzenia

Podczas wyprowadzania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego przez ich właściciela, należy wykonać wiele czynności. W zależności od rodzaju transakcji, ciążą one na różnych podmiotach.

Prąd z małych generatorów może być zwolniony z akcyzy

Co do zasady producent energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby ma obowiązek uiszczania od niej podatku akcyzowego. Nie dotyczy to jednak podmiotów wytwarzających prąd o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Akcyza: Jak ustalić ilość zużytej energii elektrycznej

Podatnicy akcyzy muszą sporządzać deklaracje podatkowe z tytułu zużycia prądu. Problemy pojawiają się, gdy faktury od dostawców dokumentują inne niż miesięczne okresy rozliczeniowe, a także w razie nieprawidłowości w pomiarach.

Odpowiedzialność za zapłatę akcyzy od cudzych wyrobów

Przepisy umożliwiają przeniesienie odpowiedzialności za zapłatę podatku akcyzowego z podmiotu prowadzącego skład podatkowy na właściciela magazynowanych w nim wyrobów.