Wiele podmiotów handlujących wyrobami akcyzowymi nie posiada własnych składów podatkowych, w których mogliby przechowywać swoje wyroby. Podmioty te korzystają zatem ze składów podatkowych, należących do innych podatników podatku akcyzowego, czyli tzw. składów podatkowych magazynowych. W tych przypadkach może się pojawić problem odpowiedzialności za zapłatę akcyzy od cudzych wyrobów akcyzowych wyprowadzanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego magazynowego. Warto więc omówić sytuacje tego rodzaju.

Niezależnie od tego, czyją są własnością

Podmiot prowadzący skład podatkowy z zasady ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w jego składzie podatkowym, niezależnie od tego, czy wyroby te należą do podmiotu prowadzącego skład podatkowy, czy innego podmiotu, który korzysta z jego składu podatkowego. Wynika to z brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym. Przepis ten określa zakres czynności opodatkowanych akcyzą.

Jest rozwiązanie

Ustawa o podatku akcyzowym zawiera jednak rozwiązania umożliwiające przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie akcyzy z podmiotu prowadzącego skład podatkowy na właściciela wyrobów akcyzowych, dla wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy, a jedynie (magazynowanych w danym składzie podatkowym. Jeśli bowiem właściciel wyrobów akcyzowych magazynowanych w cudzym składzie podatkowym uzyska zezwolenie wyprowadzenia dla tego składu podatkowego, to wyłączna odpowiedzialność za zapłatę akcyzy od wyrobów akcyzowych (będących własnością podmiotu posiadającego zezwolenie wyprowadzenia) wyprowadzanych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie spoczywać na właścicielu wyrobów posiadającym zezwolenie wyprowadzenia (na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym).

Przykład

W składzie podatkowym firmy X magazynowane są wyroby akcyzowe będące własnością firmy Y. Firma Y nie posiada zezwolenia wyprowadzenia. Oznacza to, że pełną odpowiedzialność za zapłatę akcyzy z tytułu wyprowadzenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych będących własnością firmy Y ponosi firma X. W szczególności to firma X będzie zobowiązana do uiszczenia należnej akcyzy oraz rozliczenia podatku akcyzowego w deklaracji podatkowej od wyrobów akcyzowych będących własnością firmy Y wyprowadzanych ze składu podatkowego firmy X.

Przykład

Firma Z prowadzi skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe będące własnością firmy A, która uzyskała zezwolenie wyprowadzenia dla składu podatkowego prowadzonego przez firmę Z. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia akcyzy z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego firmy Z wyrobów akcyzowych będących własnością firmy A spoczywa na firmie A posiadającej zezwolenie wyprowadzenia.

Przyjmuje się, że uzyskanie zezwolenia wyprowadzenia przez właściciela wyrobów akcyzowych magazynowanych w cudzym składzie podatkowym nie jest obligatoryjne. O tym, czy właściciel wyrobów akcyzowych magazynowanych w cudzym składzie podatkowym będzie ubiegać się o zezwolenie wyprowadzenia, decyduje zatem wola i porozumienie obu stron czynności.

Konieczne warunki

Warto wiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie wyprowadzenia. Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w celu uzyskania zezwolenia wyprowadzenia konieczne jest łączne spełnienie warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2–6 tej ustawy, które obejmują:

- posiadanie statusu podatnika VAT,

- posiadanie statusu podmiotu, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

- brak zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieprowadzenie wobec podmiotu postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,

- złożenie zabezpieczenia akcyzowego,

- posiadanie statusu podmiotu, któremu w ciągu ostatnich trzech lat nie cofnięto ze względu na naruszenie przepisów prawa, jakiegokolwiek z udzielonych mu zezwoleń wydanych na podstawie ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesji lub zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, ani też nie wydano decyzji o zakazie wykonywania działalności regulowanej w zakresie wyrobów akcyzowych.

Na pisemny wniosek

Do uzyskania zezwolenia wyprowadzenia konieczne jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (dla podmiotu ubiegającego się o zezwolenie wyprowadzenia) pisemnego wniosku. Formularz tego wniosku został określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia ministra finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia załącza się pisemną zgodę podmiotu prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie podatkowym wyrobów akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania tego zezwolenia.

—Marcelina Fabia jest konsultantką podatkową w ECDDP sp. z o. o.

—Piotr Paszek jest doradcą podatkowym, kierownikiem zespołu ds. VAT i akcyzy w ECDDP sp. z o.o.