Marcelina Fabia

VAT: kiedy sprzedaż udziałów nie ma charakteru pomocniczego - interpretacja podatkowa

Wartość obrotu uzyskanego z tytułu zamierzonych, celowych i powtarzalnych czynności w zakresie zbywania udziałów w spółkach powinna być uwzględniona przy wyliczeniu proporcji dla odliczenia podatku od towarów i usług.

VAT: Transakcja trójstronna może być rozliczona w sposób uproszczony

Sprzedaż towarów między podatnikami VAT z różnych krajów UE może być przeprowadzona w taki sposób, aby podmiot drugi w kolejności nie musiał rejestrować się do celów VAT w innym państwie członkowskim.

Akcyza: rozszerzenie działalności wymaga nowego zezwolenia

Gdy podatnik planuje wytwarzać lub rozlewać alkohole, musi spełnić wymogi odnoszące się do procesu technologicznego czy sposobu magazynowania. Potwierdzające to dokumenty przedstawia organowi podatkowemu w celu uzyskania od niego urzędowego zatwierdzenia.

Prezent dla zagranicznego kontrahenta z zerową stawką VAT

Niezależnie od tego czy partner biznesowy ma siedzibę w UE, czy poza nią, przekazanie mu upominku, po spełnieniu ustawowych warunków, może korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania.

Odsprzedaż usług budowlanych: kiedy podlega odwtornemu obciążeniu VAT

Gdy główny inwestor odsprzeda podmiotowi trzeciemu prace budowlane wykonane przez wykonawcę, świadczenia zrealizowane przez tego drugiego będą podlegały odwrotnemu obciążeniu VAT.

VAT: jak skorygować błędne dane nabywcy na fakturze

Organy podatkowe uznają, że możliwe jest anulowanie dokumentu sprzedaży wysłanego do kontrahenta i następnie zwróconego przez niego. W takiej sytuacji sprzedawca posiada w swojej dokumentacji dwa egzemplarze faktury.

Kiedy fakturę można skorygować do zera

Fakturę można skorygować „do zera" jedynie w przypadku, gdy pierwotny dokument sprzedaży otrzymał podmiot, który w rzeczywistości nie jest stroną transakcji.

Eksport olejów smarowych poza Unię Europejską bez akcyzy

Spółka, która wywozi poza UE olej smarowy ze swojego składu podatkowego i która w odpowiednim terminie otrzymała dokument handlowy potwierdzający wyprowadzenie towaru poza Unię, nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

Sposób rozliczania akcyzy od oleju napędowego

Sposób rozliczania akcyzy od oleju napędowego często może stwarzać problemy. Zdarza się bowiem, że dostawca i nabywca nie mogą porozumieć się co do temperatury tego wyrobu, na podstawie której należy ustalać jego ilość.

Akcyza: kto odpowiada za formalności przy zezwoleniu wyprowadzenia

Podczas wyprowadzania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego przez ich właściciela, należy wykonać wiele czynności. W zależności od rodzaju transakcji, ciążą one na różnych podmiotach.