Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie, a obowiązki akcyzowe i koncesyjne

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zabezpieczenie dostaw energii na wypadek przerw w dostawie oraz w związku z niepewną sytuacją na rynku energetycznym.

Publikacja: 12.03.2024 13:26

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie, a obowiązki akcyzowe i koncesyjne

Foto: Adobe Stock

Jednym z rozwiązań jest wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby w ramach instalacji fotowoltaicznych. Nie wszyscy jednak pamiętają, że korzystanie z takiego źródła wytwarzania energii może wiązać się z powstaniem określonych skutków na gruncie podatku akcyzowego, prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Opodatkowanie wyprodukowanej energii elektrycznej akcyzą

Jak wynika z ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in.:

  • sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;
  • zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający ww. koncesję;
  • zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię.

Zasadą jest zatem opodatkowanie energii elektrycznej akcyzą, która została wyprodukowana i zużyta na własne potrzeby. Jeśli zatem przedsiębiorca zamierza produkować energię elektryczną w instalacji fotowoltaicznej powinien rozważyć, czy nie ciążą na nim obowiązki akcyzowe, w szczególności:

  • rejestracja w CRPA (Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych),
  • prowadzenie ewidencji akcyzowej,
  • składanie deklaracji miesięcznych i rozliczanie akcyzy.

Czytaj więcej

Nowe przepisy uderzą w fotowoltaikę? Resort odpowiada

W określonych sytuacjach energia elektryczna może korzystać jednak ze zwolnienia. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy m.in.  zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Kluczowa w tym zakresie pozostaje więc moc generatorów (w tym instalacji fotowoltaicznych) produkujących energię elektryczną. Jeżeli przekracza ona 1 MW - przedsiębiorca nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku akcyzowego na tej podstawie i będzie musiał wypełniać powołane wyżej obowiązki.

W praktyce należy pamiętać o tym, że wskazaną moc generatorów należy obliczać jako sumę wszystkich urządzeń działających w przedsiębiorstwie (w tym tych, które nie produkują energii w sposób systematyczny, np. generatory prądotwórcze). Choć również tutaj zdarzają się wyjątki, np. uruchomienia testowe generatorów.

Koncesja lub wpis do odpowiedniego rejestru

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii, z wyłączeniem wytwarzania energii:

·       w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW – niezaliczanej do instalacji odnawialnego źródła energii lub do jednostek kogeneracji,

·       w mikroinstalacji,

·       w małej instalacji.

Co do zasady zatem wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej wymaga uzyskania koncesji (jest to bowiem instalacja odnawialnego źródła energii, do której próg wyłączeniowy 50 MW nie znajduje zastosowania).

W każdym wypadku należy jednak dokładnie zweryfikować, czy przedsiębiorca w rzeczywistości prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej. Odpowiedź na to pytanie nie zawsze będzie oczywista - w szczególności, gdy przedsiębiorca wykorzystuje wyprodukowaną energię elektryczną w całości na własne potrzeby.

Niezależnie od powyższego z uzyskania koncesji zwolnieni będą przedsiębiorcy, których instalacja fotowoltaiczna zalicza się do małych instalacji (instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW) lub mikroinstalacji (instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW).

W odniesieniu do małej instalacji (na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii) powstaje jednak obowiązek uzyskania odpowiedniego wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji (co pociąga za sobą szereg innych obowiązków, w tym sprawozdawczych). I tutaj również mogą pojawić się wątpliwości w zakresie tego, czy przedsiębiorca produkujący energię elektryczną w małej instalacji w całości na własne potrzeby – prowadzi działalność gospodarczą wymagającą wpisu w odpowiednim rejestrze.

Każdy przypadek, zarówno w zakresie obowiązków koncesyjnych, jak również uzyskania wpisu do odpowiednich rejestrów należy zbadać indywidualnie i podjąć odpowiednią decyzję. Należy przy tym pamiętać, że obowiązki akcyzowe nie są bezpośrednio związane z obowiązkami koncesyjnymi. W praktyce może dochodzić do sytuacji, w których przedsiębiorca będzie podatnikiem akcyzy od wyprodukowanej energii elektrycznej, a jednocześnie nie będą ciążyły na nim obowiązki koncesyjne.

Szymon Chyra, Tax manager oraz Elżbieta Kawala, associate w Kancelarii Andersen w Polsce.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność