W poprzednich artykułach o Portalu Podatkowym (Dobra Firma z 29 września i z 13 października) opisana została informacyjna część tego portalu, a także usługi związane ze składaniem deklaracji. Dostęp do tych udogodnień nie wymaga logowania, ale jest kilka wartych uwagi usług elektronicznych, z których można korzystać tylko po rejestracji. Opcje dostępne po zalogowaniu dotyczą spraw obsługiwanych przez urzędy skarbowe.

W niniejszym artykule zostanie opisane:

1) jak zarejestrować się na Portalu Podatkowym;

2) jak załatwiać sprawy podatkowe po zalogowaniu.

Rejestracja

Dostęp do portalu można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/) po wyborze ikony „PORTAL PODATKOWY" znajdującej się w prawym górnym rogu.

W celu przeprowadzenia rejestracji:

1. Rozwijamy z menu (lewa strona ekranu) „Konto podatnika na Portalu Podatkowym".

2. Z opcji, które się pojawią, wybieramy „Rejestracja".

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

3. Następnie zapoznajemy się z warunkami korzystania z portalu i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zakończenie rejestracji następuje przy wykorzystaniu ePUAPu lub uwierzytelnionego certyfikatu kwalifikowanego. Sposób postępowania w celu uzyskania konta na platformie został opisany w Dobrej Firmie z 2 czerwca 2016 r. („Jak korzystać z ePUAP", str. >F2). Mając konto na ePUAP-ie wystarczy wybrać pierwszą opcję, a następnie wprowadzić login i hasło.

5. Na koniec, drogą mailową, uzyskujemy informację o zakończeniu rejestracji.

Po zalogowaniu pojawi się ekran zawierający listę kont podatników, do których użytkownik posiada dostęp. Wybór nazwiska daje dostęp do usług elektronicznych pozwalających załatwiać sprawy przez internet:

W tym miejsca można również skorzystać z opcji „Chcę udostępnić dane konta innej osobie", która znajduje się po prawej stronie u góry. W ten sposób można powierzyć innej osobie wgląd w dane zgromadzone na koncie. Również pełnomocnik może wysyłać dokumenty za pośrednictwem portalu w imieniu podatnika. W celu nadania takich uprawnień konieczne jest dodatkowo złożenie w organie podatkowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną (formularz UPL-1). Portal Podatkowy może więc być bardzo przydatny w pracy osób zajmujących się zawodowo obsługą spraw podatkowych.

Opcje

Ekran, który pojawia się po wyborze nazwiska użytkownika, jest punktem wyjścia do korzystania z usług elektronicznych. Dostępne opcje umieszczone są po lewej stronie w grupie „Co dalej?":

W tym miejscu znajdują się dwie wyszukiwarki (status podmiotu w VAT, status NIP), do których dostęp można uzyskać również bez logowania na stronie głównej portalu. Narzędzia te zostały omówione w artykule dotyczącym informacyjnej części Portalu Podatkowego (DF z 29 września). Pozostałe funkcje dotyczą indywidualnych spraw podatkowych.

„Chcę wysłać pismo"

Dzięki tej opcji można składać pisma związane z procedurami podatkowymi, na przykład: zażalenia, odwołania, wnioski o stwierdzenie nadpłaty. Z tej usługi korzysta się na tej samej zasadzie co z pisma ogólnego na ePUAP-ie.

„Chcę złożyć wniosek/deklaracje"

Wybór tej opcji przekierowywuje użytkownika do ekranu z formularzami online. Obecnie można w ten sposób składać deklaracje związane z: opodatkowaniem w formie karty podatkowej (KP), podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatkiem od spadków i darowizn (SD). W ramach tych usług można złożyć:

1. W KP:

- Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);

- Deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);

- Informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z).

2. W PCC:

- Deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);

- Informację o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);

- Deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2).

3. W SD:

- Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

- Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

- Informację o pozostałych podatnikach (SD-3/A);

- Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (SD-2).

Wybór formularza daje dostęp do kreatora, który pomaga wypełnić deklarację krok po kroku. W ten sposób łatwo można poradzić sobie z drukami, których wypełnienie w tradycyjny sposób jest znacznie bardziej skomplikowane.

Pozostałe formularze można składać na portalu bez logowania w ramach usługi „eDeklaracje".

„Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne"

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (art. 3 pkt 5 ordynacji podatkowej). To oznacza, że jednorazowe złożenie dokumentu upoważnia daną osobę do reprezentowania podatnika we wszystkich sprawach podatkowych, także tych prowadzonych w przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych funkcjonuje od 1 lipca 2016 r. w ramach Portalu Podatkowego. Umocowanie tego rodzaju może złożyć tylko mocodawca w formie dokumentu elektronicznego.

Po wyborze tej opcji wystarczy wypełnić prosty formularz zawierający między innymi okres obowiązywania pełnomocnictwa. W ten sposób podatnik ma możliwość wygodnego ustanowienia pełnomocnictwa, nad którym sprawuje kontrolę za pośrednictwem konta na portalu.

Zarządzanie

Podatnik może kontrolować swoją aktywność na portalu za pomocą panelu znajdującego się pod opisanymi wcześniej opcjami:

KONTO

W tej zakładce znajdują się informacje dotyczące rozliczeń wykonanych za pośrednictwem portalu. Informacje prezentowane są z podziałem na poszczególne podatki (KP, PCC, SD). Dzięki temu użytkownik ma wgląd w historię rozliczeń, a za sprawą wskazania salda wie jaką kwotę należy uiścić z tytułu danego podatku (ewentualnie ubiegać się o zwrot).

DOKUMENTY NA PORTALU

W tym miejscu podatnik ma wgląd we wszystkie dokumenty złożone za pomocą portalu. Znajdują się tu na przykład dokumenty związane z pełnomocnictwem ogólnym, a także złożone deklaracje.

POWIADOMIENIA

Można tu znaleźć wszystkie powiadomienia wygenerowane przez system na przykład o pomyślnym przyjęciu zgłoszenia.

KORESPONDENCJA

W tej zakładce widoczne są pisma, które zostały wysłane oraz odebrane przez użytkownika.

DOSTĘP DO KONTA

Z tego miejsca można zarządzać udzielonymi innym osobom (np. księgowej) dostępami do konta.

SPRAWY

To bardzo ważna usługa, dzięki której podatnik ma wgląd za pośrednictwem portalu w postępowania podatkowe, które są prowadzone w stosunku do niego. Na razie dotyczy to kilku podatków obsługiwanych przez portal. W przyszłości zapewne użyteczność tego rozwiązania będzie znacznie większa. Jest to istotne, ponieważ postępowania podatkowe są narzędziem określania zobowiązań podatkowych. Dzięki udogodnieniom związanym z portalem podatnikom łatwiej będzie korzystać z praw przysługujących im w postępowaniach.

PEŁNOMOCNICTWA

Poprzez tę zakładkę podatnik ma wgląd w udzielone pełnomocnictwa ogólne, które z tego miejsca mogą zostać odwołane.

Dlaczego warto

Wcześniej czy później poprzez Portal Podatkowy będzie załatwiana większość spraw podatkowych właściwych dla urzędów skarbowych. Jednak już teraz warto założyć konto na portalu z kilku przyczyn:

1. Za jego pośrednictwem można składać pisma do organów podatkowych. Jest to nie tylko wygodne, ale także – w przeciwieństwie do tradycyjnej wysyłki – nic nie kosztuje.

2. Umożliwia powołanie pełnomocnika ogólnego uprawnionego do występowania we wszystkich sprawach podatkowych. W tym przypadku można mówić o podwójnej oszczędności, ponieważ podatnik unika kosztów wysyłki oraz opłaty skarbowej, która wiąże się ze złożeniem pełnomocnictwa w sposób tradycyjny.

3. Portal Podatkowy jest przygotowany do pełnej obsługi spraw: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opodatkowania w formie karty podatkowej.

Autor jest głównym specjalistą w Urzędzie Miasta Szczecin