Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 25 października 2016 r. (I SA/Łd 728/16).

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka spytała, czy środki funduszu rekultywacyjnego przekazane przez poprzedniego właściciela na rzecz nowego będą jego przychodami zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zdaniem spółki, środki te nie stanowią przychodu podatkowego dla nabywcy nieruchomości zabudowanej składowiskiem odpadów.

Organ podatkowy uznał z kolei, że zostały spełnione przesłanki do uznania ww. środków otrzymanych przez spółkę za przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem sądu, organ interpretacyjny właściwie uznał, że otrzymane kwoty są przysporzeniem po stronie spółki. Otrzymane środki miały wpływ na poziom jej aktywów. Środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym, otrzymane przez spółkę od poprzedniego właściciela składowiska, zostały bowiem uwzględnione przez spółkę przy kalkulacji wysokości odpisów na fundusz rekultywacji tego składowiska, jaki jest przez nią tworzony. Obniżyły tym samym łączną kwotę środków niezbędnych do zgromadzenia przez spółkę na cele wskazane w ustawie o odpadach. Tym samym, w ocenie sądu, otrzymanie przez spółkę wskazanych środków finansowych ma charakter definitywny, ponieważ spółka nie będzie zobowiązana do ich zwrotu. Jednocześnie argument spółki, że nie będzie ona mogła swobodnie rozporządzać otrzymanymi środkami z uwagi na restrykcyjne uregulowania ustawy o odpadach, nie stanowi podstawy do uznania, że po stronie spółki nie wystąpił przychód.

—Dawid Tomaszewski, współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową Deloitte

Komentarz eksperta

Mateusz Pach, doradca podatkowy, starszy konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu składowiskiem odpadów ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu instytucji funduszu rekultywacji mającej zagwarantować posiadanie odpowiednich środków finansowych na realizację celów związanych z ochroną środowiska. Środki zgromadzone na funduszu mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację ściśle określonych obowiązków wymienionych w ustawie o odpadach (tj. na zamknięcie, rekultywację, nadzór oraz monitoring składowiska odpadów), co oznacza, że podmiot zarządzający składowiskiem nie ma swobody dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu rekultywacji, a do ich wykorzystania może dojść dopiero po zamknięciu składowiska. Ustawodawca przewidział, że w przypadku przeniesienia własności składowiska środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym przechodzą z mocy prawa na podmiot, który uzyskał decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków.

Zmiana właściciela składowiska oznacza przejęcie z mocy prawa wszystkich środków pieniężnych, jakie poprzedni właściciel zgromadził na obowiązkowo tworzonym przez niego funduszu rekultywacji. Wskutek przeniesienia środków pieniężnych nie zmienia się przy tym natura prawna przekazywanych środków. Środki te nadal pozostają objęte dyscypliną finansową, a co za tym idzie obostrzone są restrykcjami w zakresie możliwości dysponowania nimi. W związku z przejęciem środków zgromadzonych na funduszu rekultywacji przez poprzedniego właściciela nowy zarządzający składowiskiem nie osiąga zatem żadnej korzyści ekonomicznej. W szczególności, przejęcie środków nie oznacza, że nowy właściciel nie będzie zobowiązany do gromadzenia we własnym zakresie środków na funduszu rekultywacji, czy też że będzie zobowiązany do zgromadzenia mniejszej ilości środków niż byłby zobowiązany, gdyby nie doszło do przejęcia tych środków.

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, jednolicie przyjęło się uważać, że przychodem dla celów CIT są wszelkie przysporzenia majątku podatnika, które mają charakter trwały i które zostały rzeczywiście otrzymane, bądź pozostają należne. Przysporzenia te mogą mieć charakter zwiększenia aktywów podatnika lub zmniejszenia jego zobowiązań. W komentowanym stanie faktycznym otrzymane przez spółkę środki zgromadzone na funduszu rekultywacji przez poprzedniego zarządzającego składowiskiem odpadów mogłyby stanowić przychód podlegający opodatkowaniu CIT, wyłącznie w przypadku, gdyby przysporzenie miało dla spółki charakter definitywny, powodujący w sposób trwały zwiększenie jej aktywów lub zmniejszenie zobowiązań oraz gdyby spółka mogła rozporządzać przejętymi środkami jak własnymi, tzn. w sposób dowolny. W przedmiotowej sprawie żadna z przesłanek nie została spełniona, zatem nie można uznać, że po stronie spółki powstał przychód podlegający opodatkowaniu.