Kwestia odległości budynku od granic działki jest regulowana przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co do zasady zgodnie z treścią paragrafu 12 rozporządzenia budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż 4 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy bądź 3 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.