Prawo dopuszcza możliwość emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego. W art. 89 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) postanowiono, że – j.s.t. mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t.;