Przepisy o czasie pracy kierowców z praktycznym komentarzem eksperta

Komentarz do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
USTAWA Z 16 KWIETNIA 2004 R. O CZASIE PRACY KIEROWCÓW (DZ.U. Z 2004 R. NR 92, POZ. 879 ZE ZM.)[Zakres przedmiotowy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; 2) obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych; 3) zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (DzUrz UE L 102 z 11 kwietnia 2006 r., str. 1), zwanym dalej rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 oraz umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Ge...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL