fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Lokal użytkowy - jakie formalności końcowe do załatwienia

Nie każda inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie.
123RF
Kiedy lokal użytkowy jest gotowy, pozostają jeszcze do załatwienia formalności końcowe. Trzeba zawiadomić inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy albo uzyskać jego pozwolenie na użytkowanie.

Prawo budowlane przewiduje dwie formy zakończenia budowy: zawiadomienie o zakończeniu budowy albo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Formalności załatwia się u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Nie każda inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie. W wielu przypadkach wystarczy zawiadomienie. Chodzi m.in. o: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty.

Stroną o wydanie o pozwolenia na użytkowanie jest tylko inwestor. Trzeba je uzyskać w wypadkach wymienionych w art. 55 prawa budowlanego. Jest ono niezbędne, jeżeli obiekt wymaga pozwolenia na budowę i należy do jednej z następujących kategorii: V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX (wymienia je załącznik do prawa budowlanego). Wśród nich są m.in.:

- budynki szkolne, przedszkolne, żłobki,

- szpitale, przychodnie, lecznice weterynaryjne,

- hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe,

- budynki biurowe i konferencyjne,

- budynki handlu, gastronomii i usług,

- budynki przemysłowe,

- place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi,

- wolnostojące kominy i maszty.

O pozwolenie trzeba się także starać, gdy w trakcie budowy zostały dokonane istotne odstępstwa od projektu budowlanego. Jest ono wymagane także, jeżeli w trakcie budowy powiatowy inspektor miał zastrzeżenia i nałożył obowiązek jego uzyskania.

Uwaga! Inwestor może sam wystąpić o pozwolenie na użytkowanie, wtedy gdy obiekt nie jest jeszcze wykończony a chce z niego korzystać.

Powiatowy inspektor, zanim wyda pozwolenie na użytkowanie, przeprowadza obowiązkową kontrolę, art. 59a prawa budowlanego podaje, jaki jest jej zakres.

Nadzór sprawdza m.in.: czy obiekt został wybudowany zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz architektoniczno-budowlanym, czy stosowano wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego oraz uporządkowanie terenu budowy.

Kontrola jest bezpłatna a przeprowadza się ją na wezwanie budującego. Nadzór powinien ją przeprowadzić w ciągu 21 dni od wystosowania wezwania – wniosku o pozwolenia na użytkowanie. Obecność inwestora w trakcie kontroli jest obowiązkowa. Z kontroli sporządza się protokół. Prawo nakazuje przechowywać go przez okres istnienia obiektu.

Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie uprawnia do natychmiastowego przystąpienia do użytkowania.

Po zakończeniu budowy a przed wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, trzeba wystąpić o zajęcie stanowiska do: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. To czy, muszą się wypowiedzieć wszystkie te instytucje zależy od rodzaju inwestycji. Na pewno będzie to niezbędne przy inwestycjach typu przedszkole, szkoła itd.

Zawiadomienie jest prostszą formą od pozwolenia na użytkowanie. Po jego złożeniu do nadzoru trzeba odczekać 14 dni. Jeżeli inspektor w tym czasie nie zgłosi sprzeciwu, można korzystać z obiektu. Jest to tzw. milcząca zgoda.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Jakie dokumenty

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy trzeba dołączyć:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz o doprowadzeniu stanu i porządku terenu budowy,

- oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych,

- potwierdzenie od dostawców mediów o przyłączeniu do sieci oraz w wypadku instalacji wewnątrz obiektu – protokoły badań i sprawdzeń dokonane w trakcie budowy.

Jeśli podczas budowy inwestor wprowadził nieznaczne (ustawa nazywa je nieistotnymi) zmiany do projektu i warunków pozwolenia na budowę, należy dołączyć do zawiadomienia kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA