Prezydent miasta wydał zaświadczenie potwierdzające, że prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przekształciło się w prawo własności. Właścicielka zgłosiła zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz zawnioskował o udzielenie bonifikaty. Prezydent miasta ustalił opłatę jednorazową, odmawiając udzielenia bonifikaty z uwagi na niespełnienie warunku do jej udzielenia zawartego w uchwale rady miasta. Decyzja taka została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.