fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Określenie miejsca świadczenia i stawki VAT opodatkowania usług - interpretacja podatkowa

Fotolia
Miejscem świadczenia usług związanych z inwestycją planowaną w strefie ekonomicznej jest terytorium Polski, a w konsekwencji usługi te powinny być opodatkowane VAT na jej terytorium, według właściwej dla nich stawki podatku.

Wnioskodawca świadczył usługi dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej w związku z planowaną budową oraz późniejszą eksploatacją zespołu morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową na terenie morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. W ramach umowy z zamawiającym wnioskodawca świadczyć miał szeroko rozumiane usługi analityczne i doradcze związane z planowaną inwestycją, w tym czynności bezpośrednio związane z uzyskaniem decyzji, jak również prace geotechniczne i związane z pomiarem wiatru. Zarówno wnioskodawca, jak i zamawiający są czynnymi podatnikami VAT posiadającymi na terytorium Polski siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj też:

Wnioskodawca był zainteresowany rozstrzygnięciem, czy świadczenie na rzecz zamawiającego opisanych usług podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Uważał, że należy zaklasyfikować je jako usługi związane z nieruchomością, bez której żadna z czynności wchodzących w ich skład nie miałaby racji bytu. Znana jest, bowiem konkretna lokalizacja planowanej inwestycji, a jej obszar został precyzyjnie określony w uzyskanej przez zamawiającego koncesji. Następnie wnioskodawca wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami teren strefy będąc obszarem położonym na zewnątrz morza terytorialnego i przylegającym do tego morza nie stanowi terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a Polsce przysługują na tym obszarze jedynie uprawnienia do podejmowania na tym terenie konkretnych czynności (takich jak m.in. przedsięwzięcia w zakresie gospodarczego badania i eksploatacji wyłącznej strefy ekonomicznej, w szczególności wykorzystanie w celach energetycznych wody, prądów morskich i wiatru). W konsekwencji wnioskodawca uznał, że świadczone przez niego usługi związane są z nieruchomością położoną poza terytorium Polski, a tym samym nie stanowią odpłatnego świadczenia usług podlegającego w Polsce opodatkowaniu VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ zgodził się wprawdzie z podatnikiem, że świadczone przezeń usługi należy uznać za podlegające opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości, natomiast nie podzielił jego poglądu w zakresie uznania obszaru strefy ekonomicznej za terytorium Polski. Powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że do celów dostaw i świadczenia usług bezpośrednio związanych z rodzajami działalności, o których mowa w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, do których państwa członkowskie mają suwerenne prawo, wyłączna strefa ekonomiczna jest uznawana za część ich terytorium. Zdaniem dyrektora KIS, miejscem świadczenia usług wnioskodawcy związanych z planowaną w strefie inwestycją jest zatem terytorium Polski, a w konsekwencji usługi te powinny być opodatkowane VAT na terytorium kraju, według właściwej dla tych usług stawki podatku (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2019 r.; 0115-KDIT1-2.4012.264.2019. 1.RS).

Zdaniem autora

Maciej Krawiel, starszy konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Biorąc pod uwagę fakt, że katalog usług związanych z nieruchomościami, a w konsekwencji podlegających opodatkowaniu VAT według miejsca położenia nieruchomości ma charakter otwarty, prawidłowe określenia miejsca świadczonych usług, które dotyczą nieruchomości może być w praktyce problematyczne. W sytuacji, gdy usługi świadczone są na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej, należy dodatkowo rozstrzygnąć, czy taki obszar stanowi terytorium kraju w rozumieniu przepisów VAT. Zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe często powołują się w tym zakresie na przywołany również w uzasadnieniu omawianej interpretacji wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-111/05 Aktiebolaget NN, w którym wskazano, że usługi wykonywane na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej, obejmujące czynności wymienione w przepisach Konwencji, należy uznać na potrzeby VAT za usługi świadczone na terytorium kraju.

Co ciekawe, organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, powołując się na powyższy wyrok, niejednokrotnie dochodzą do rozbieżnych wniosków, pomimo, że zakres usług związanych z inwestycjami w farmy wiatrowe przedstawiany przez wnioskodawców w wielu przypadkach jest taki sam. Na przykład, w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2018 r. (0114-KDIP1-2.4012.70.2018.1.PC), dyrektor KIS uznał, że obszar wyłącznej strefy ekonomicznej nie stanowi terytorium kraju, a w rezultacie odmówił podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług świadczonych na tym obszarze, jako że miejscem ich świadczenia nie jest terytorium Polski.

Omawiana interpretacja pokazuje, że kwestia opodatkowania usług świadczonych w wyłącznej strefie ekonomicznej pozostaje zagadnieniem dyskusyjnym, które będzie rodzić spory z organami podatkowymi i wątpliwości, co do prawidłowości rozliczeń VAT w tym zakresie, tym bardziej, że nie doczekało się jak dotąd szerszego omówienia w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA