fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 czerwca 2019 - czy to koniec problemów z ustalaniem stawek VAT

Adobe Stock
Wiążąca Informacja Stawkowa, wydawana przez organ administracji skarbowej, ma być gwarancją dla przedsiębiorcy, że przy sprzedaży oferowanych towarów czy usług nalicza podatek we właściwej wysokości.

Rok 2019 wprowadza wiele uproszczeń dla podatników. Jedną z nich będzie planowane przez Ministerstwo Finansów wprowadzenie od 1 czerwca 2019 roku WIS, czyli Wiążącej Informacji Stawkowej. Za jej pomocą podatnicy, którzy mają wątpliwości co do stosowanych przez nich stawek VAT, będą mogli zasięgnąć opinii Krajowej Administracji Skarbowej i uzyskać WIS dla poszczególnych towarów i usług. Dzięki temu zyskają wiążącą ochronę przed organem podatkowym.

Kolejne narzędzie ochrony

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) będzie kolejną instytucją po Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), które mają na celu uzyskanie wiążącej informacji w danym zakresie. Wiążące informacje mają na celu chronić podatnika przed negatywnymi konsekwencjami działań organu podatkowego. WIS ma być gwarancją dla przedsiębiorców, że dla sprzedawanych przez nich produktów bądź usług została zastosowana właściwa stawka VAT według klasyfikacji CN lub PKWiU.

Uwaga! Pozyskana informacja stawkowa będzie prawomocna od 1 stycznia 2020 roku, lecz wnioski o jej udzielenie będzie można składać już od 1 czerwca 2019 roku (a nie tak jak pierwotnie przyjęto w projekcie od 1 kwietnia 2019 r.).

Wiążąca informacja stawkowa będzie mieć postać decyzji administracyjnej, którą będzie wydawać Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (na podstawie rozporządzenia wykonawczego), którego wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych.

WIS wydawana będzie na podstawie stosownego wniosku, na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług i zawierać będzie:

1. opis towaru albo usługi, będących przedmiotem WIS;

2. klasyfikację tego towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo tej usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU niezbędną do:

a) określenia stawki właściwej dla tego towaru albo dla tej usługi,

b) sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (jeśli podatnik zażądał takie działanie na składanym wniosku),

3. stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.

Wniosek za wydanie WIS, zgodnie z art. 41e ust 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, podlegać będzie opłacie w wysokości 40 zł, którą podatnik zobowiązany będzie wpłacić nie później niż w dniu złożenia wniosku. Potwierdzenie uiszczenia opłaty trzeba będzie dołączyć do wniosku o wydanie WIS. Gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analiz, wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu.

Kto może skorzystać

Z WIS będą mogli skorzystać podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP), niezależnie od tego czy posiadają status podatnika czynnego czy zwolnionego z VAT oraz zamawiający (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych), w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Jakie dane we wniosku

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że jeden złożony wniosek może dotyczyć tylko jednego towaru lub usługi i powinien w szczególności zawierać:

1. szczegółowy opis towaru albo usługi, pozwalający na jego klasyfikację odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN) albo PKWiU,

2. dane podatnika lub zamawiającego,

3. dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.

Jak finalnie będzie wyglądał wzór wniosku o WIS (przy zachowaniu wyżej wymienionych elementów) zdecyduje minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia. W ten sposób ustawodawca chce ujednolicić formę składanych przez podatników wniosków.

Dodatkowo, zgodnie z treścią projektu, podatnicy będą mogli dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty, które odnoszą się do towaru bądź usługi i pomogą KAS dokonać ich właściwej klasyfikacji. Należą do nich w szczególności: fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne posiadane przez podatnika dokumenty, pozwalające na dokładniejszą identyfikację towaru/usługi.

Wniosek ten może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku. I tak, wniosek może mieć zastosowanie do ustalenia opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, zwolnienia podmiotowego VAT lub zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej czy na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Wiążąca informacja stawkowa powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Przy czym do tego terminu nie należy wliczać terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Potwierdzenie stosowania stawki VAT

Wiele kłopotów sprawia przedsiębiorcom ustalenie właściwej stawki VAT. Ci, którzy kierowali wnioski o indywidualną interpretację dotyczącą ustalenia stawki VAT, spotykali się często z odmową i kierowani byli do Urzędu Statystycznego. Niestety, uzyskana w nim opinia nie jest wiążąca dla organów podatkowych, stąd w trakcie kontroli mogły one zakwestionować stosowaną stawkę VAT i nałożyć na podatnika karę.

Wprowadzana instytucja WIS ma być instrumentem o walorze ochronnym, czyli ma być wiążąca dla organów podatkowych i oddziaływać względem podatnika, który wnioskował o wydanie WIS, jak również względem innych podatników. Ochrona obowiązuje, gdy cechy i właściwość sprzedanego towaru/usługi są przedmiotem WIS. Wówczas organ podatkowy w trakcie przeprowadzania kontroli podatkowej nie będzie mógł zakwestionować zastosowanej przez podatnika na podstawie WIS stawki VAT i tym samym nie będą mogły być wobec niego zastosowane postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Nie będą mogły być również naliczane odsetki za zwłokę, a podatnik będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Jak inni podatnicy uzyskają wgląd do WIS? Otóż, po wydaniu WIS wyznaczony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej zobowiązany będzie do zamieszczenia wydanego WIS w Biuletynie Informacji Publicznej i tym samym inni podatnicy będą mogli skorzystać z wydanego WIS.

Co z interpretacjami

Czy Wiążąca Informacja Stawkowa zastąpi interpretacje indywidualne? Tylko w tej dziedzinie, której dotyczy WIS. Jak wynika z projektu wprowadzającego WIS, interpretacje indywidualne od 2020 roku nie będą wydawane w zakresie objętym WIS (tj. klasyfikowaniem towaru/usługi według CN oraz określeniem stawki podatku dla tego towaru/usługi). Wyjątkiem jest okres przejściowy (tj. d 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku), w trakcie którego podatnicy będą mogli ubiegać się o interpretację indywidualną w sprawie ustalenie właściwej stawki VAT dla towarów bądź usług. Warto tutaj podkreślić, że interpretacje te nie będą mogły dotyczyć stanu prawnego, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku (wynika to z wejścia w życie matrycy stawek VAT, opartej na Nomenklaturze Scalonej – CN).

Zespół wFirma.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA