fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Czy można ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu w gminie

AdobeStock
Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22.00 a 6.00.

- Rada miejska chce ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu, z uwagi na naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czy takie ograniczenie może dotyczyć tylko jednej dzielnicy, ale z zastrzeżeniem wyjątków dla niektórych punktów sprzedaży w tej dzielnicy?

Nie.

Zgodnie z art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla:

- poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, czyli: do 4,5 proc. zawartości alkoholu i na piwo, powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 proc. zawartości alkoholu,

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Maksymalną liczbę zezwoleń można ustalić odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (np. dzielnic). Rada gminy określa zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Może także ustalić, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

Przed podjęciem wskazanych wyżej uchwał trzeba zasięgnąć opinii jednostki pomocniczej gminy (opinia ta nie jest wiążąca). W miejscowościach, w których są rozmieszczone jednostki wojskowe, maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu oraz godziny sprzedaży alkoholu ustala się po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów. Maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu oraz godziny sprzedaży alkoholu powinny uwzględniać postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rada gminy jest więc upoważniona do wprowadzenia ograniczeń dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu nie tylko w całej gminie, ale także tylko we wskazanych jednostkach pomocniczych gminy. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15 stycznia 2019 r. (sygn. III SA/Kr 1131/18, LEX nr 2608386) podkreślono jednak, że rada nie dysponuje nieograniczoną swobodą.

Zgodnie z tym wyrokiem, w uzasadnieniu podjętej przez nią uchwały trzeba wskazać istotne powody przemawiające za wprowadzanymi ograniczeniami, przy czym te powody powinny być prawdziwe i rzetelnie umotywowane. W sytuacji, gdy chodzi o kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego, podjęcie uchwały powinno być poprzedzone ustaleniami, czy rzeczywiście nocna sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży w danej dzielnicy wpływa negatywnie na realizację tych wartości. Należy wyjaśnić dlaczego wystarczające będzie ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu tylko w tej jednej dzielnicy.

Zwraca się także uwagę, że ograniczenie dotyczące nocnej sprzedaży alkoholu może zostać ustanowione dla określonego obszaru oraz że nie można różnicować sytuacji przedsiębiorców na tym obszarze. Za niezgodne z prawem należałoby więc uznać wyłączenie określonych przedsiębiorców spod omawianego ograniczenia (por. np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 3 października 2018 r., znak NK-I.4131.153.2018.TDOM, Dz.Urz. woj. lubus. z 2018 r. poz. 2284).

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2137 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA