Ustrój i kompetencje

Czy przepisy mogą przewidywać wydanie decyzji warunkowej

Fotolia.com
Obowiązek lub możliwość zawarcia w decyzji takich dodatkowych elementów jak np. warunek musi wynikać z właściwych przepisów. Niedopełnienie przez stronę warunku nałożonego na nią w decyzji powoduje wygaśnięcie tej decyzji.

- Pozwolenie na użytkowanie budynku (warsztatu) zostało udzielone pod warunkiem wykonania określonych prac. Czy niewykonanie tych robót spowoduje utratę pozwolenia?

Tak. Skutkiem niedopełnienia przez stronę warunku nałożonego na nią w decyzji jest stwierdzenie wygaśnięcia tej decyzji. W art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) wskazano obligatoryjne elementy jakie musi zawierać decyzja. Należą do nich m.in.: powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. W art. 107 § 2 k.p.a. zastrzeżono, że przepisy szczególne mogą przewidywać także inne składniki decyzji niż te wymienione w art. 107 § 1 k.p.a. Do tych dodatkowych składników należy m.in. warunek (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 2 października 2002 r., sygn. SA/Sz 2049/01, LEX nr 685414).

Jak wyjaśniono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 stycznia 2014 r. (sygn. I SA/Po 440/13, LEX nr 1423945), warunkiem jest zastrzeżenie, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Jeżeli strona dopełni warunek, decyzja wywołuje skutki prawne od daty ziszczenia się warunku, chyba że co innego ustalono w decyzji. Warunek stanowi element dodatkowy decyzji, ale związany z treścią jej rozstrzygnięcia i to w sposób wpływający na skutki prawne wywierane przez tę decyzję. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a. w sytuacji gdy:

- decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a

- strona nie dopełniła tego warunku,

organ, który wydał tę decyzję w I instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, co także wymaga wydania decyzji (art. 162 § 3 k.p.a.). Warunek należy odróżnić od zlecenia, które ustanawia określone dodatkowe obowiązki w związku z uprawnieniami przyznanymi w decyzji. Niespełnienie zlecenia nie ma wpływu na skuteczność decyzji (por. wyrok WSA w Warszawie z 1 kwietnia 2008 r., sygn. VII SA/Wa 2182/07, LEX nr 491307). W myśl art. 162 § 2 k.p.a. w sytuacji, gdy decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (zlecenie), a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie, następuje uchylenie decyzji.

Podkreśla się, że obowiązek lub możliwość zawarcia w decyzji dodatkowych elementów (np. warunku) musi wynikać z odrębnych przepisów, a nie tylko z art. 107 § 2 k.p.a., który nie jest do tego samodzielną podstawą prawną. Takim odrębnym przepisem jest np. art. 59 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. Przewidziano w nim, że organ nadzoru budowlanego może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych. Jak zwrócono uwagę np. w wyroku NSA z 20 marca 2012 r. (sygn. II OSK 12/11, LEX nr 1296066), w razie niewykonania przez stronę w oznaczonym terminie robót budowlanych, od których wykonania uzależniono pozwolenie na użytkowanie danego obiektu (art. 59 ust. 2 Prawa budowlanego), stwierdza się wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – z powodu niedopełnienia przez stronę warunku zawartego w tej decyzji (art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.).

podstawa prawna: art. 107, art. 162 ustawy z 4 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257)

podstawa prawna: art. 59 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL