fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Świadczenie przedemerytalne również po zamknięciu małej firmy

Fotolia.com
Pracownik, który był zatrudniony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, po likwidacji tej działalności może się starać o świadczenie przedemerytalne. Musi jednak posiadać odpowiedni wiek i staż.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 170 ze zm.; dalej: ustawa o świadczeniach przedemerytalnych) szczegółowo określa, komu oraz po spełnieniu jakich warunków przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego. Przewiduje on, że prawo do tego świadczenia przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy albo niewypłacalności pracodawcy (w rozumieniu ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy), u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, ukończyła co najmniej:

- 56 lat – kobieta mająca co najmniej 20-letni okres uprawniający do emerytury,

- 61 lat – mężczyzna, który posiada co najmniej 25 lat takiego stażu.

Za okres uprawniający do emerytury uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5–9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Uprawnienie to przysługuje również osobom, które były zatrudnione u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która tę działalność zlikwidowała. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (II UK 185/14).

Na przyznanie prawa do tego świadczenia nie mogą jednak liczyć osoby, które same złożą wypowiedzenie umowy o pracę.

Najpierw zasiłek

Świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej sześciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto zainteresowany musi łącznie spełniać następujące warunki:

1) nadal być zarejestrowany jako bezrobotny,

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Komplet dokumentów

Do wniosku o świadczenie przedemerytalne należy dołączyć dowody uzasadniające prawo do niego, w tym:

- decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie sześciu miesięcy pobierania tego świadczenia,

- dokumenty wymagane do ustalenia prawa do emerytury i do jej wysokości,

- dokumenty potwierdzające sposób i przyczynę rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów lub nieprzedłożenia ich w terminie wyznaczonym przez ZUS, organ rentowy odmówi przyznania prawa do świadczenia. Wyjątek dotyczy dokumentów, które są wymagane do ustalenia wysokości emerytury, tj.:

- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

- legitymacji ubezpieczeniowej zawierającej odpowiednie wpisy,

- kserokopii kart wynagrodzeń,

- innych dokumentów potwierdzonych przez archiwum.

Ich brak nie jest przeszkodą w przyznaniu świadczenia, jeżeli wnioskodawca ma ustalony kapitał początkowy lub miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wówczas dokumenty potwierdzające wysokość zarobków uzyskanych w okresie wybranym do ustalenia podstawy wymiaru renty lub kapitału początkowego już znajdują się w ZUS.

W takim przypadku zainteresowany powinien uzupełnić dokumentację, jeśli podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po ustaleniu kapitału początkowego lub przyznaniu renty. Jeśli jednak tego nie zrobi, nie będzie to skutkowało odmową przyznania świadczenia.

Koniec uprawnień

W ciągu dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego osiągnie wiek emerytalny, ZUS wszczyna postępowanie o przyznanie jej emerytury. Wysyła do zainteresowanego formularz wniosku o emeryturę ZUS Rp-1 z informacją o wstrzymaniu wypłaty świadczenia od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. W piśmie wyznacza termin złożenia wniosku w tej sprawie.

Przykład:

Pracownica urodzona 26 stycznia 1958 r. pobiera świadczenie przedemerytalne. Z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. 26 stycznia 2018 r., utraci prawo do tego świadczenia, ponieważ spełnia warunki do nabycia prawa do emerytury powszechnej. ZUS wezwał ją do złożenia wniosku o emeryturę. Pracownica powinna go złożyć bezpośrednio, a nie za pośrednictwem byłego pracodawcy.

Poczynając od 1 października 2017 r. – w myśl art. 11 ustawy z 16 października 2016 r. nowelizującej ustawę emerytalną – prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Przykład:

Kobieta urodzona 15 grudnia 1957 r. pobiera świadczenie przedemerytalne. Zainteresowana będzie mogła przejść na emeryturę powszechną od 15 grudnia 2017 r., ponieważ poczynając od 1 października 2017 r. wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat. Bez względu na to, kiedy złoży wniosek o emeryturę, jej prawo do świadczenia przedemerytalnego ustanie 14 grudnia 2017 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA