fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Transakcje w gotówce nie zawsze w kosztach

123RF
W każdym przypadku, gdy obie strony sprzedaży występują w charakterze przedsiębiorców i z góry wiedzą, że kwota należności przekroczy 15 tys. zł, istnieje obowiązek realizacji płatności za pośrednictwem banku.

Z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT wynika, że przedsiębiorcy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatności w gotówce w tej części, w jakiej kwota z jednej transakcji przekroczyła 15 tys. zł. Powstaje zatem pytanie jak należy rozumieć jednorazową wartość transakcji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 kwietnia 2019 r. (III SA/Wa 1465/18) sformułował tezę, że jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określonych w umowie zawartej między przedsiębiorcami. W ocenie sądu, w przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony jednorazową transakcją jest umowa najmu, a nie poszczególne transze płatności (patrz ramka).

Początkowo praktyka organów skarbowych wskazywała, że wartość transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, a nie do okresu trwania umowy, w tym umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony. Wobec tego przy umowach ciągłych, gdy kwota 15 tys. zł w żadnym okresie rozliczeniowym nie zostanie przekroczona, jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków za czynsz opłacany w gotówce za każdy okres rozliczeniowy (zob. pismo Dyrektora KIS z 31 marca 2017 r., 0111-KDIB1- 3.4010.2.2017.1.MST).

Stanowisko Szefa KAS

Rekomendowane stanowisko organu zostało zmienione przez Szefa KAS pismem z 5 kwietnia 2018 r. (DPP13.8221.194.2017.MZO). Organ uznał, że w przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, jednorazową transakcją nie jest płatność za pojedynczy okres rozliczeniowy, tj. za dany miesiąc, a więc nie można zaliczać w koszty płatności gotówkowych dokonywanych miesięcznie. Zmianę interpretacji podatnik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Według sądu

Sąd powtórzył w swoim wyroku argumenty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że jednorazową transakcją jest umowa najmu zawarta pomiędzy stronami. Nie można przyznać racji stronie skarżącej ani organowi skarbowemu pierwszej instancji, że jednorazowa płatność będzie jednorazową transakcją. Sąd podkreślił, że jeżeli przy umowie najmu zawartej na czas nieokreślony suma należności za czynsz jaką trzeba zapłacić do momentu wypowiedzenia takiej umowy przekroczy limit 15 tys. zł, to już pierwsza płatność wynikająca z tej umowy powinna być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego. Wyjątek stanowi okoliczność, gdy z dniem realizacji pierwszej płatności strony nie wiedzą jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej całkowita wartość, a posiadają wiedzę, że w najbliższym terminie płatności limit nie zostanie przekroczony. W tej sytuacji do momentu przekroczenia można zapłacić gotówką i zaliczyć ten wydatek w koszty uzyskania przychodów.

Przykład

Spółka z o.o. prowadzi usługi kadrowe i doradztwa podatkowego. W związku z prowadzoną działalnością spółka wynajęła od innego podmiotu gospodarczego lokal biurowy. Strony zawarły umowę najmu na jeden rok. W umowie uzgodniono, że czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych, w terminie do końca każdego miesiąca, w wysokości 7 tys. zł za każdy miesiąc. Płatność za najem regulowana będzie gotówką.

Zgodnie ze stanowiskiem WSA w Warszawie, z dniem realizacji pierwszej płatności strony już wiedzą jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej całkowita wartość (została zawarta na czas oznaczony). Wiedzą zatem, że limit w wysokości 15 tys. zł zostanie przekroczony. W tej sytuacji spółka (najemca) musi od początku płacić czynsz najmu za pośrednictwem rachunku bankowego i zaliczyć ten wydatek w koszty uzyskania przychodów.

podstawa prawna:art. 15d ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018, poz. 1036 ze zm.)

Co stwierdził warszawski WSA

„Zdaniem sądu słuszne jest stanowisko organu, że należy brać pod uwagę wartość umowy (...) jeżeli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń, które będzie trzeba zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia przekroczy limit, to od pierwszej płatności powinny być one rozliczane bezgotówkowo. Natomiast w przypadku, gdy z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie łączna jej wartość, wiedzą natomiast, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony – płatności do momentu przekroczenia limitu ustawowego mogą być dokonywane w gotówce".

Zdaniem autorki

Lidia Rubińska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Strony od początku znały całkowitą kwotę do zapłaty

W przypadku omówionym w artykule, zgodnie z powołanym wyrokiem WSA, spółka od samego początku powinna płacić czynsz z tytułu najmu za pośrednictwem rachunku bankowego. Wobec niejednolitego stanowiska organów skarbowych, sąd wskutek skargi rozstrzygnął, że już w momencie zawarcia umowy kwota 15 tys. zł jest teoretycznie przekroczona. Do kosztów uzyskania przychodu spółka może więc zaliczyć pierwszą zapłatę tylko wtedy, gdy będzie przelana na konto bankowe, bo możliwość zaliczenia w koszty wartości transakcji bezgotówkowych jest nieograniczona.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA