fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki w gotówce do kwoty 15 000 złotych

Fotorzepa, Andrzej Bogacz Bogacz Andrzej
Ustawa - Prawo przedsiębiorców nie zmieniła zasad rozliczania płatności gotówkowych do 15 000 złotych. Jednak stanowisko w tym zakresie co chwilę zmieniają organy podatkowe.

Z art. 19 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców wynika m.in., że płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku płatniczego, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych przelicza się przy tym na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Przykład

Przedsiębiorca zawarł umowę na czas nieokreślony z biurem rachunkowym w zakresie usług księgowych, sporządzania opinii podatkowych i doradztwa podatkowego. Za usługi księgowe przedsiębiorca płaci 1000 zł miesięcznie i dodatkowo od 500 zł do 1000 zł za opinie i doradztwo podatkowe, w zależności od potrzeb. Przedsiębiorca dokonuje płatności gotówką. Czy może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki za usługi księgowo-doradcze poniesione w gotówce do kwoty 15 000 złotych?

Jak ustalić limit

Do niedawna organy skarbowe uznawały, że w przypadku umów w zakresie świadczenia usług rozliczanych w okresach miesięcznych, limit gotówkowy odnosił się do danego okresu rozliczeniowego, a więc zwykle do okresów miesięcznych. Potwierdza to interpretacja Dyrektora KIS z 12 czerwca 2017 r. (0111-KDIB2-1.4010.7.2017.2.AT), w której czytamy: „(...) jeżeli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania – co dotyczyć może między innymi umów o stałe świadczenie usług zawartych na czas nieokreślony – wówczas należałoby przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. (...)". Wobec tego, kierując się opinią organu, za jednorazową wartość transakcji należałoby przyjąć przypadającą w danym miesiącu kwotę do zapłaty wynikającą z zawartej umowy.

Fiskus zmienił zdanie

Ostatnio pojawiły się wyjaśnienia, że w przypadku umów, do momentu kiedy przedsiębiorca wie, że nie przekroczy 15 000 zł, może płatności dokonywać gotówką. Takie stanowisko potwierdza Szef KAS w interpretacji zmieniającej z 5 kwietnia 2018 r. (DPP13.8221.194.2017.MZO), według której „nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że w przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wartość transakcji ustalana jest w odniesieniu do poszczególnych okresów rozliczeniowych. Jednorazową transakcją jest w tym przypadku umowa najmu, a nie poszczególne płatności czynszu. W przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, uznać należy, że kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia umowy".

Biorąc pod uwagę ww. interpretacje należy wnioskować, że takie same zasady ustalania limitu gotówkowego jak przy najmie, ustala się również przy umowach o świadczenie usług. Jednorazową transakcją będzie więc kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy o usługi doradczo-księgowe. W naszym przykładzie będzie to 1000 zł miesięcznie i dodatkowa kwota za poradę prawną.

Kiedy można rozliczyć

Na podstawie art. 22p ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Przepis oznacza, że płatności w gotówce mogą być kosztem uzyskania przychodu pod warunkiem, że płatność z jednej transakcji nie przekracza 15 000 zł. Organy skarbowe przyjęły, że jednorazowa wartość transakcji to ogólna wartość wierzytelności lub zobowiązań, określona w jednej umowie między przedsiębiorcami.

Wobec tego, w omawianym przypadku przedsiębiorca może w związku z zawartą umową zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki za usługi doradczo – księgowe płacone w gotówce do kwoty 15 000 zł (limit należy liczyć narastająco począwszy od momentu przekazania pierwszej płatności). Natomiast w miesiącu, w którym transakcja przekroczy narastająco 15 000 zł, przedsiębiorca powinien za usługę zapłacić przelewem, żeby móc ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wobec niejednolitego stanowiska organów skarbowych, urząd może jednak przyjąć, że już w momencie zawarcia umowy kwota 15 000 zł jest teoretycznie przekroczona. Do kosztów podatkowych będzie zatem można zaliczyć nawet pierwszą zapłatę tylko wtedy, gdy będzie przelana na konto bankowe, bo wartość transakcji jest nieograniczona. Wydawałoby się, że zagadnienie to fiskus ostatecznie rozstrzygnął, ale okazuje się, że nadal pozostaje ono kwestią sporną. ?

Podstawa prawna:art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (DzU z 2018 r., poz.646 ze zm.), art. 22p ust.1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA