fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy jest podatek od sprzedaży prywatnego auta wykupionego z leasingu?

123RF
Przedsiębiorca, który wykupił samochód z leasingu i przeznaczył go na cele prywatne, a po upływie sześciu miesięcy chce go sprzedać, nie zapłaci z tego tytułu podatku dochodowego.

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowych. Opłaty ponoszone na podstawie umowy leasingu zaliczał do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa leasingu zakończyła się rok temu (marzec 2015 r.) i przedsiębiorca wykupił ten samochód z leasingu. Wydatków poniesionych na wykup pojazdu nie zaliczył do kosztów podatkowych, gdyż przeznaczył wykupiony samochód na potrzeby osobiste. Samochód nigdy nie był środkiem trwałym przedsiębiorcy. Obecnie przedsiębiorca zamierza sprzedać ten pojazd. Czy przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu, a następnie wykorzystywanego na potrzeby prywatne, będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, a co za tym idzie, czy powinien być ujęty w prowadzonej przez przedsiębiorcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów? – pyta czytelniczka.

Ustawa o PIT wymienia kilka źródeł przychodów. Jednym z nich jest pozarolnicza działalność gospodarcza wymieniona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT oraz przychody ze zbycia rzeczy (innych niż nieruchomości) wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d tej ustawy.

Co mówią przepisy

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi

i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Z kolei w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów jest co do zasady odpłatne zbycie innych rzeczy (tj. rzeczy ruchomych), jeżeli odpłatne zbycie tych rzeczy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okres ten odnosi się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie stosuje się do odpłatnego zbycia składni- ków majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 ustawy o PIT, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat (zob. art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

Do którego źródła

Przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zatem zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, czyli do przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy. W tej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży tego pojazdu nie powstanie, gdyż zbycie rzeczy (samochodu) będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tej rzeczy (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 10 czerwca 2015 r., IPTPB1/4511-132/15-4/MM).

Nie znajdzie tu zastosowania wyłączenie źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy o PIT, wskazane w art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT, gdyż przedmiotowy samochód nie jest żadnym ze składników majątku wymienionym w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, w szczególności nie jest środkiem trwałym. Nie jest natomiast właściwe zaliczenie przychodów ze zbycia samochodu używanego w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochodu (niestanowiącego środka trwałego przedsiębiorcy) i wykupionego „prywatnie" po zakończeniu umowy leasingu do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przemawia za tym okoliczność, że zakresem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT objęte są tylko określone składniki majątku m.in. środki trwałe, a takim przedmiotowy samochód nie był. Samochód ten nie spełnia również warunków do uznania go za składniki majątku wymienione w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b)–d) ustawy o PIT. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyrok WSA w Gliwicach z 23 lutego 2015 r., I SA/Gl 1028/14).

Bez daniny do zapłaty

Przychód ze sprzedaży wskazanego w pytaniu samochodu używanego wykupionego z leasingu ponad rok temu na cele prywatne nie będzie stanowił podstawy do opodatkowania PIT z działalności gospodarczej, gdyż przedsiębiorca nie zakupił go na cele prowadzonej firmy i nie wpisał go do ewidencji środków trwałych. Pojazd ten nie był używany w działalności gospodarczej (interpretacja ministra finansów z 27 maja 2015 r., DD9.8220. 2.111.2015.BRT).

—Marcin Szymankiewicz, doradc podatkowy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA