fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: amortyzacja składnika majątku nabytego w drodze sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności

123rf
Zastrzeżenie prawa własności powoduje, że do czasu całkowitej zapłaty ceny składnik majątku nie może być uznany za środek trwały podlegający amortyzacji dla celów podatkowych.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 października 2016 r. (ITPB3/4510-446/16-1/AW).

Podatnik jest spółką celową powołaną do realizacji projektów farm wiatrowych oraz w celu wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii w postaci takich farm wiatrowych. Do tej pory spółka zrealizowała jedną inwestycję w farmę wiatrową. Oprócz już zrealizowanej i działającej farmy wiatrowej K, spółka podjęła działania mające na celu realizację kolejnej inwestycji w postaci farmy wiatrowej, która dla celów zarządczych, została wyodrębniona jako odrębna jednostka organizacyjna pod nazwą: Farma Wiatrowa K.

Obecnie przygotowywana jest reorganizacja spółki oraz grupy kapitałowej, w której funkcjonuje spółka. W ramach reorganizacji Wnioskodawca zamierza sprzedać Farmę Wiatrową K nabywcy (dalej: nabywca), który będzie kontynuował działalność gospodarczą spółki w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, na bazie przeniesionej Farmy Wiatrowej K.

Do jednostki organizacyjnej Farma Wiatrowa K alokowano prawa i obowiązki (w tym zobowiązania) spółki z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej z Farmy Wiatrowej K. Nabywca przejmie m.in. prawa i obowiązki z umowy na dostawę turbin. Umowa ta obejmuje m.in. dostawę na rzecz spółki trzech turbin (tzw. WEC) wraz z wieżami i rotorami.

Umowa o dostawę turbin została w całości wykonana przez dostawcę (co potwierdza odpowiedni protokół podpisany przez spółkę i dostawcę, tj. Taking Over Protocol). Składniki majątkowe dostarczone spółce na podstawie tej umowy pozostają własnością dostawcy do czasu uregulowania płatności za dostawę (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej), ale spółka ma prawo do korzystania z nich w prowadzonej działalności gospodarczej. Dostawca wystawił fakturę za dostawę turbin, ale cena nie została do tej pory uregulowana przez spółkę. Zobowiązanie do jej zapłaty zostanie przeniesione na nabywcę w ramach transakcji sprzedaży przez spółkę Farmy Wiatrowej K.

Zdaniem wnioskodawcy ma on prawo do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej składników majątkowych dostarczonych na podstawie umowy o dostawę turbin. Nie jest wprawdzie właścicielem prawnym tych składników majątkowych, ale jest ich właścicielem ekonomicznym i podlegają one amortyzacji jako środki trwałe dla celów rachunkowych.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazał, że skoro składnik majątku nie jest własnością (bądź współwłasnością) spółki, to nie może być uznany za środek trwały podlegający amortyzacji. Zastrzeżenie prawa własności – do czasu całkowitej spłaty zobowiązania z tego tytułu – powoduje, że składnik majątku nie może być uznany za środek trwały w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, a w konsekwencji amortyzowany stosownie do tych unormowań.

Komentarz eksperta

Krzysztof Bareja, starszy konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC

Kwestie sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności regulują przepisy art. 589 – 591 kodeksu cywilnego. Na ich podstawie zastrzeżenie własności przy sprzedaży powoduje, że dana transakcja nie wywiera żadnego skutku prawnego do momentu, w którym kupujący zapłaci całość ceny. Jednocześnie, w zależności od konkretnych postanowień umownych, rzecz będąca przedmiotem sprzedaży (z zastrzeżeniem prawa własności) może być wydana kupującemu lub pozostać we władaniu sprzedającego. W efekcie zawarcia tego rodzaju umowy powstaje sytuacja, w której do czasu zapłaty ceny właścicielem rzeczy wykorzystywanych przez kupującego pozostaje sprzedający.

W CIT może to powodować problemy w zakresie m.in. prawa do amortyzacji środków trwałych. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT za środek trwały może być uznany wyłącznie majątek będący własnością lub współwłasnością podatnika i spełniający pozostałe warunki przewidziane w ustawie. W przypadku nabycia rzeczy z zastrzeżeniem prawa własności podatnik, mimo że na podstawie umowy może już wykorzystywać dany składnik majątku w swojej działalności gospodarczej oraz fakt ten potwierdza odpowiednia dokumentacja taka jak protokół odbiorczy, nie stanie się jej właścicielem (ani współwłaścicielem) w sensie prawnym, co powoduje brak możliwości przyjęcia jej do ewidencji środków trwałych oraz uwzględniania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych (w odróżnieniu od amortyzacji dla celów bilansowych). Koncepcja własności ekonomicznej środków trwałych nie znajduje uznania organów podatkowych jeżeli chodzi o amortyzację środków trwałych dla celów CIT. Podobne stanowisko jak to, które zostało zaprezentowane w komentowanej interpretacji, zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 16 czerwca 2015 r. (IBPBI/2/4510-318/15/APO).

Dopiero w momencie, w którym nastąpi całkowita zapłata ceny i własność rzeczy zostanie przeniesiona na podatnika, będzie ona mogła stanowić u niego środek trwały podlegający amortyzacji dla celów podatkowych.

Współautorem komentarza jest Michał Stępień doradca podatkowy, starszy konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA