fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Podwyżka płacy minimalnej także dla cudzoziemców

Adobe Stock
Od stycznia br. pensja osoby zatrudnionej na cały etat przez polskiego pracodawcę nie może być niższa niż 2800 zł. Dotyczy to także obcokrajowców. Ich zarobki mogą ponadto podlegać innym wymogom.

Coroczne podnoszenie kwoty stanowiącej minimalne wynagrodzenie stało się tendencją. Na początku 2020 r. rząd zapowiadał większy wzrost płacy minimalnej, jednak spowolnienie gospodarcze spowodowane epidemią Covid-19 zmieniło te plany. Poprzestano na podniesieniu wynagrodzenia minimalnego jedynie o 200 zł w stosunku do 2020 r. (z 2600 zł do 2800 zł brutto). Tym samym zwiększyła się też minimalna stawka godzinowa, którą należy wypłacać osobom zatrudnionym na umowie zlecenie – wzrosła z 17 zł do 18,30 zł brutto za godzinę.

Wzrost płacy minimalnej dotyczy także cudzoziemców legalnie zatrudnionych przez polskie firmy. Zgodnie bowiem z przepisami, obcokrajowców obowiązują takie same prawa i obowiązki pracownicze, co obywateli polskich.

Czytaj także:

Więcej niż na zezwoleniu

Wraz z podwyżką płacy minimalnej wśród pracodawców pojawiła się wątpliwość dotycząca ważności zezwoleń na pracę dla pracowników zatrudnionych w 2020 r. i otrzymujących wynagrodzenie minimalne w wysokości obowiązującej w ubiegłym roku. Czy zmiana progów wynagrodzenia minimalnego powoduje konieczność ubiegania się o zmianę decyzji legalizującej pracę?

Zgodnie z przepisami – nie. Faktycznie wypłacane wynagrodzenie może być bowiem wyższe niż wskazane w treści zezwolenia na pracę. Oznacza to, że pracodawca może, a nawet powinien, podnieść pracownikowi będącemu cudzoziemcem jego wynagrodzenie do aktualnie obowiązującego, minimalnego poziomu. Nie musi jednocześnie dochowywać żadnych innych obowiązków związanych z treścią zezwolenia na pracę.

Warto jednak pamiętać, że zmiana wynagrodzenia nie powinna się wiązać np. ze zmianą nazwy stanowiska, zakresu obowiązków czy wymiaru czasu pracy. Tego rodzaju zmiany ingerują już w treść decyzji zezwoleniowej w sposób wymagający jej modyfikacji. Zatrudnienie cudzoziemca na innym stanowisku w firmie jest oczywiście możliwe, ale wymaga uprzedniego wniosku o wydanie dla niego nowego zezwolenia na pracę.

W proporcji do etatu

Kwota minimalnego wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku zatrudniania pracownika na mniej niż cały etat także w odniesieniu do cudzoziemców. Nie ma zatem przeszkód, aby zatrudnić obcokrajowca w wymiarze połowy etatu za wynagrodzeniem 1400 zł brutto.

Badające rynek pracy powiatowe urzędy pracy posługują się niekiedy odmienną wykładnią wskazującą, że bez względu na wymiar czasu pracy cudzoziemiec powinien otrzymywać wynagrodzenie minimalne w wysokości przewidzianej przepisami dla całości etatu. Tę interpretację należy jednak – poza pewnymi wyjątkami – uznać za błędną. Cudzoziemiec, tak samo jak pracownik z Polski, ma bowiem prawo do pracy także na część etatu. W konsekwencji jego wynagrodzenie powinno być liczone ułamkowo.

Średnia rynkowa

Wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcom musi jednak spełniać dodatkowe warunki, szczególnie w przypadku zawodów, dla których obowiązkowe jest przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy. Elementem testu jest badanie przez urząd pracy wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w danym powiecie. W rezultacie przeprowadzonego testu rynku pracy pracodawca może być zmuszony do zatrudnienia obcokrajowca za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne. Jest tak, gdy na dane stanowisko występuje w danym miejscu szczególnie wysokie zapotrzebowanie. Inni pracodawcy będą bowiem oferowali coraz wyższe pensje, a co za tym idzie – ich średnia także ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu.

Środki na utrzymanie

Cudzoziemiec wnioskujący o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę musi spełnić dodatkowe kryterium związane z otrzymywanymi środkami pieniężnymi. Chodzi o potwierdzenie posiadania tzw. źródła stabilnego dochodu, który ma wystarczać na utrzymanie siebie oraz członków rodziny nieposiadających źródła własnego dochodu. Próg dochodowy określony jest w przepisach – od 1 października 2018 r. niezmiennie wynosi:

- co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub

- 701 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej.

Spełnienie kryterium dochodowego nie jest szczególnie trudne w przypadku cudzoziemców otrzymujących przynajmniej wynagrodzenie minimalne. Problem mogą mieć ci obcokrajowcy, którzy są zatrudnieni na część etatu, a w Polsce przebywają z rodziną. Może się wówczas okazać, że w przeliczeniu na osobę w rodzinie kryterium nie będzie spełnione.

Z podobnych względów urzędy wojewódzkie niekiedy odrzucają wnioski o wydanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, których jedynym zatrudnieniem w Polsce jest praca w niepełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem minimalnym obniżonym proporcjonalnie do wymiaru etatu. Przepisy ustawy o cudzoziemcach zabezpieczają bowiem sytuacje, w których pracodawcy sztucznie zaniżają wynagrodzenia obcokrajowców. Może się tak dziać szczególnie wtedy, gdy nie ma prawnego wymogu przeprowadzenia wspomnianego testu rynku pracy, mającego za zadanie wychwycić przypadki zaniżania wynagrodzeń.

W takiej sytuacji wyjściem pozwalającym na legalizację pobytu cudzoziemca bywa jedynie podniesienie wynagrodzenia do obowiązującej wartości płacy minimalnej, nawet przy niepełnym wymiarze etatu.

Minimum dla specjalistów

Należy także pamiętać, że odmienne regulacje w zakresie wynagrodzenia mają zastosowanie w przypadku cudzoziemców starających się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, wynagrodzenie tego rodzaju pracowników będących obywatelami państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) powinno wynosić przynajmniej równowartość 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Dane dotyczące roku 2020 GUS poda na początku lutego. Obecnie należy posługiwać się przeciętnym wynagrodzeniem z roku 2019, które wyniosło 4918,17 zł.

Zdaniem autora

Adam Smuga, Immigration Department Manager w firmie doradczej JP Weber

Zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia jest w przypadku cudzoziemców szczególnie istotne z punktu widzenia legalności ich zatrudnienia. Pracodawca powinien zatem dokładnie zweryfikować poszczególne przepisy w tym zakresie jeszcze przed zatrudnieniem obcokrajowca. Weryfikacji wysokości wypłacanego wynagrodzenia nie unikną nawet firmy spoza Polski, które jedynie delegują do naszego kraju swoich zagranicznych pracowników. Cudzoziemiec w okresie oddelegowania do Polski musi bowiem otrzymywać za każdy miesiąc pensję wysokości co najmniej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, zgodnie z danymi ogłaszanymi przez prezesa GUS.

Pracodawców, którzy nie wypełniają przepisów w zakresie wypłacanego cudzoziemcom wynagrodzenia, mogą czekać poważne konsekwencje – nawet w postaci problemów z możliwością dalszego zatrudniania cudzoziemców w swojej firmie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA