fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Koronawirus: Nocleg i obiad na koszt firmy. A co z PIT i VAT?

Adobe Stock
Przepisy o Covid-19 nakazują zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie określonym grupom pracowników. Od takiego nieodpłatnego przekazania pracodawca nie musi rozliczyć należnego VAT. Nie pobiera także zaliczki na PIT.

Na podstawie art. 15x ustawy z 2 marca br. o Covid-19, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

3) zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;

4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Strategiczne sektory

Przepis ten dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników m.in:

- w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tj. m.in. systemów: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; sieci teleinformatycznych; służby zdrowia i ratownictwa, zaopatrzenia w żywność; zaopatrzenia w wodę; transportowe; produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych); a także sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych;

- w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości jej działania;

- zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego;

- na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;

- u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.

Do czego zobowiązany jest pracodawca

W tych przypadkach na mocy art. 15x ust. 3 ustawy o Covid-19:

1) pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych, a wartość tych świadczeń nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

2) pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.

Zwolnienie z podatku dochodowego

Na podstawie art. 52m pkt 2 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy Covid-19. Zapewniając nieodpłatnie w opisanych okolicznościach pracownikom zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych pracodawca nie pobiera zatem od wartości tych świadczeń zaliczki na PIT, gdyż świadczenia te są zwolnione z PIT.

Hotel bez prawa do odliczenia

Pojawia się natomiast pytanie, czy od wartości tych nieodpłatnych świadczeń pracodawca powinien rozliczyć VAT. Zazwyczaj pracodawcy, w celu zapewnienia tych świadczeń (tj. zakwaterowania i wyżywienia) pracownikom, muszą nabyć stosowne usługi zakwaterowania i wyżywienia od firm trzecich.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 in principio ustawy o VAT). Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, gdy:

- odliczenia tego dokonuje podatnik VAT czynny, a

- towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT (związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni).

W przypadku większości pracowników, którym przysługują świadczenia, o których mowa w art. 15x ust. 3 ustawy o Covid-19, tj. zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych, będzie istnieć pośredni związek pomiędzy tymi nabytymi usługami a działalnością opodatkowaną VAT (choćby częściowy). Wyjątkiem mogą być tu pracownicy służby zdrowia i ratownictwa. Ponadto, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 88 ustawy o VAT. I tak, stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Od nabywanych usług związanych z zakwaterowaniem pracodawcom nie przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego. W przypadku usług związanych z wyżywieniem prawo to jest wyłączone w przypadku nabycia sług gastronomicznych, a dla pozostałych usług związanych z wyżywieniem, np. usług cateringowych, prawo to przysługuje na zasadach ogólnych.

W świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Aby zatem nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu VAT, świadczenie to musi się odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (por. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skar- bowej z 12 czerwca 2017 r., 0114-KDIP4.4012.150.2017. 2.MP).

W dotychczasowej praktyce organy podatkowe przyjmowały, że zazwyczaj zapewnienie pracownikom posiłku nie wynika z żadnych przepisów (np. prawa pracy, BHP), nie jest także niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy są bowiem zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od posiłków jakie zapewnia im z własnej woli pracodawca, a więc wydawanie pracownikom takich posiłków ma na celu zaspokojenie ich potrzeb prywatnych (por. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2017 r., 2461-IBPP2.4512.78.2017.2.ICz).

W analizowanym przypadku obowiązek zapewnienia pracownikom zakwaterowania i wyżywienia niezbędnego do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych wynika jednak wprost z przepisów prawa, tj. z art. 15x ust. 3 ustawy o Covid-19. Z tego względu należy przyjąć, że pracodawca zapewnianiający prawnikom te świadczenia (nieodpłatnie) nie jest zobowiązany do rozliczenia należnego VAT od nieodpłatnego przekazania tych świadczeń pracownikom.

Marcin Szymankiewicz jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 8 ust. 2, art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

podstawa prawna: art. 52m pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

podstawa prawna: art. 15x ustawy z 2 mar- ca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA