fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na szkolenia z zamówień publicznych

www.sxc.hu
Wkrótce przedsiębiorcy zaliczani do sektora MSP będą mogli korzystać z dotowanych kursów i usług doradczych pomagających dobrze przygotować się do przetargu.

Takie szkolenia, kursy lub usługi będą świadczyć instytucje zrzeszające przedsiębiorców i wspierające ich rozwój, w tym działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju gospodarczego, skupiające pracodawców i pracowników (np. organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe).

W tym celu wymienione podmioty muszą przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie. A wszystko w ramach ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu. Wiąże się on z realizacją tzw. działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku" (tzw. typ projektu nr 2 „Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych"). Jest to część programu „Wiedza, edukacja, rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jak można przeczytać w regulaminie konkursu, dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących działania szkoleniowo-doradcze z zakresu zamówień publicznych. Muszą one być skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien uwzględniać następujące działania:

- identyfikację i rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia,

- przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce,

- zorganizowanie i przeprowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Na dofinansowanie najlepszych projektów, czyli takich, które uzyskają najwyższą ocenę, zarezerwowano 10 mln zł, przy czym w ramach konkursu wydzielono pięć obszarów geograficznych, w których wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie (składany w konkursie projekt może dotyczyć tylko jednego obszaru). Podział ten wygląda następująco:

- kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie (1,7 mln zł),

- lubelskie, mazowieckie (2,1 mln zł),

- małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie (1,6 mln zł),

- łódzkie, opolskie, śląskie (2,0 mln zł),

- dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie (2,6 mln zł).

Szczegółowe informacje o naborze wniosków, w tym regulamin konkursu, wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, wzory dokumentów, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).

Nabór wniosków

Zgodnie z regulaminem konkursu aplikacje będą przyjmowane od 1 lutego do 15 marca. Później nastąpi ocena wszystkich złożonych wniosków w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne przyjęte dla tzw. działania 2.2 programu „Wiedza, edukacja, rozwój".

Uprawnieni wnioskodawcy

Zgodnie z regułami konkursu wnioskodawcami mogą być:

- podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

- podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

- reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (DzU z 2015 r., poz. 1240),

- organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy o organizacjach pracodawców (DzU z 2015 r., poz. 2029),

- organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy o rzemiośle (DzU z 2015 r., poz. 1182 ze zm.),

- organizacje związkowe w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych (DzU z 2015 r., poz. 1881),

- przedsiębiorcy.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, którymi mogą być inne podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumie- niu załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA