Akty prawne

Obowiązują od 31 grudnia 2017 r.

- art. 532 ust. 5 i 6 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566) - rozporządzenie ministra środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (DzU z 22 grudnia 2017 r., poz. 2412)
- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2429) - rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2430)
- rozporządzenie ministra środowiska z 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2466) - rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2471) - rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2493) - rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2498) - rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (DzU z 30 grudnia 2017 r., poz. 2499)
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL