Opiekun tymczasowy takiego dziecka jest za nie odpowiedzialna zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie może więc zostawić go bez opieki.

Właściwy w sprawie ustanowienia opiekuna tymczasowego jest sąd opiekuńczy miejsca pobytu dziecka. Postanowienie o ustanowieniu opiekuna jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było – z chwilą wydania.