Czy PKW zauważa problem swego rodzaju fikcyjnego pomnażania wyborców o czym pisze „wtorkowa „Rzeczpospolita" w tekście „Warszawa puchnie od wyborców", panie przewodniczący?

Państwowa Komisja Wyborcza w środę zajmie stanowisko co do multiplikowania tzw. wpisów automatycznych. Wstępnie można powiedzieć, że jeśli pochodzą one od komitetów wyborczych, to powinny one być przez te komitety sygnowane nazwą komitetu (art. 496 Kodeksu wyborczego – wykroczenie zagrożone karą grzywny) tak jak wszystkie inne materiały wyborcze w ramach kampanii wyborczej (plakaty, banery, ulotki itp.).

Kto może, panie przewodniczący, głosować w danej gminie i czy rzeczywiście wystarczy oświadczyć, że się mieszka w danej gminie.

Warunkiem głosowania jest stałe zamieszkiwanie na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa). Stałe zamieszkiwanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której wyborca stale zamieszkuje. Wyborca, który chce dopisać się do rejestru wyborców musi złożyć pisemny wniosek do urzędu gminy zawierający załączniki, o których mowa w art. 19 Kodeksu wyborczego. Nie są prawdziwe informacje, że wystarczy samo oświadczenie wyborcy, że mieszka w danej gminie, winien przedstawić wraz z wnioskiem dokumenty wykazujące ten fakt.

Kiedy wnioskodawca może liczyć na decyzje urzędu?

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisu wydaje wójt (burmistrz, prezydent) w terminie 3 dni od daty wniesienia wniosku. Jeśli uzna, że fakt stałego zamieszkiwania nie został należycie udowodniony, wyda decyzję odmowną. Dlatego w interesie składającego wniosek jest dostarczenie gminie takich dokumentów, które będą uzasadniać fakt stałego zamieszkiwania (np. kopia umowy najmu/własności mieszkania w danej gminie, formularz PIT itp.).

Czy nie ma ryzyka manipulacji na liście wyborców i wpływaniu na wynik wyborów?

Jeśli urzędy gminy będą oceniać wnioski w sposób, jak wyżej wskazałem, i zgodnie z art. 20 Kodeksu wyborczego), to nie powinno być takiego ryzyka.

Rozmawiał Marek Domagalski

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ