Stary plan miejscowy można uchylić

Uchwała gminy o zagospodarowaniu terenu bez studium jest nieważna.

Aktualizacja: 28.08.2023 07:11 Publikacja: 28.08.2023 02:00

Stary plan miejscowy można uchylić

Foto: Adobe Stock

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla danego obszaru jest niezgodne z prawem i stanowi podstawę do uznania planu miejscowego za nieważny – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

– Wyrok może mieć wpływ na stwierdzenie nieważności bardzo starych, ale wciąż obowiązujących planów miejscowych, które zostały przyjęte bez uprzedniego uchwalenia studium. Często zawierają istotne ograniczenia zagospodarowania terenu i nie przystają do bieżących potrzeb, ale z różnych względów gminy nie zastępują ich nowymi – mówi Piotr Jarzyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.

Naruszenie własności

Właściciele działki objętej miejscowym planem w lutym br. wnieśli skargę na uchwałę Rady Gminy Gniezno z 18 kwietnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo-usługowych we wsi Wełnica. Sprawa była rozstrzygana na podstawie nieobowiązującej już uzp, a plan miejscowy uchwalono w 1997 r., przed wejściem w życie Konstytucji RP, ale wciąż obowiązywał.

Czytaj więcej

Zagospodarowanie przestrzenne: Plany ogólne dopiero w 2028 r.

Skarżący wskazywali, że w miejscowym planie nie uwzględniono m.in. prawa własności i bezzasadnie przeznaczono ich nieruchomość na tereny rolnicze całkowicie wyłączone z zabudowy, przy czym część sąsiednich gruntów wyznaczono jako tereny zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej lub zabudowy mieszkaniowo-rzemieślniczej. Według skarżących doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 uzp w zw. z art. 18 ust. 1–3 uzp i art. 67 ust. 3 poprzez uchwalenie MPZP bez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru objętego MPZP. Rada Gminy dopiero 28 lutego 2000 r. przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno. Skarżący uznali, że jest to naruszenie określonej w art. 18 ust. 1 i 2 uzp procedury planistycznej, co skutkuje nieważnością zaskarżonej uchwały w całości. Natomiast art. 6 ust. 1 obowiązującej wtedy uzp wskazuje, że sporządzanie przez gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy było obligatoryjne i każdorazowo powinno poprzedzać stanowienie planu miejscowego.

WSA w Poznaniu w wyroku z 3 sierpnia br. stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Gniezno. Zdaniem mec. Piotra Jarzyńskiego ten wyrok pokazuje, że można stwierdzać nieważność miejscowych planów uchwalonych po 1 stycznia 1995 r. pod rządami nieobowiązującej już ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Konstytucji RP z 22 lipca 1952 r.

Ważna kolejność

Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami uchwalenie planu miejscowego było możliwe po uprzednim uchwaleniu studium, a organ wykonawczy gminy miał obowiązek zbadać spójność rozwiązań projektu planu miejscowego z polityką przestrzenną gminy określoną w studium przed wyłożeniem projektu planu miejscowego do publicznego wglądu. A tu studium uchwalono po przyjęciu planu miejscowego objętego skargą.

– Skoro plan miejscowy został uchwalony bez studium, nie można było zbadać spójności jego projektu ze studium. Naruszono więc procedurę sporządzania planu miejscowego i w konsekwencji sąd administracyjny stwierdził jego nieważność w całości – podkreśla Piotr Jarzyński.

Sygnatura akt: II SA/Po 174/23

Obowiązki gmin

Planowanie przestrzenne

23 września 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zobowiązuje wszystkie gminy na terenie Polski do uchwalenia do końca 2025 r. planów ogólnych. W tych nowych aktach prawa miejscowego zostaną wyznaczone m.in. strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową, strefy produkcji rolniczej czy zieleni i rekreacji. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową będzie można wyznaczać, dopiero gdy rezerwy terenów wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych oraz luki w zabudowie nie będą wystarczające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że reforma ma na celu przeciwdziałanie rozpraszaniu się zabudowy na tereny rolnicze, leśne i przyrodniczo cenne oraz uproszczenie i przyspieszenie procedury planistycznej.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla danego obszaru jest niezgodne z prawem i stanowi podstawę do uznania planu miejscowego za nieważny – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

– Wyrok może mieć wpływ na stwierdzenie nieważności bardzo starych, ale wciąż obowiązujących planów miejscowych, które zostały przyjęte bez uprzedniego uchwalenia studium. Często zawierają istotne ograniczenia zagospodarowania terenu i nie przystają do bieżących potrzeb, ale z różnych względów gminy nie zastępują ich nowymi – mówi Piotr Jarzyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej