Tag: zagospodarowanie przestrzenne

Mało znane sposoby obrony dóbr kultury

Nietypowe instrumenty planowania przestrzennego to także niektóre narzędzia z zakresu prawa ochrony zabytków. Na czym one polegają?

Plac zabaw czeka rozbiórka

Nie został uznany za ogród jordanowski, a teren, na którym powstał, jest przeznaczony w miejscowym planie pod ulicę i zieleń.

Nietypowe instrumenty planowania przestrzennego

Gminy mogą kształtować ład przestrzenny nie tylko za pomocą instrumentów przewidzianych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ochrona przyrody i ochrona zabytków także wpływają na możliwość zabudowy terenu.

Zasada wolności budowlanej nie jest absolutna

Sfera nieobjęta przedmiotem reglamentacji ustawowej nie daje podstaw do formułowania przez organy władzy publicznej nakazów i zakazów ustanawianych w drodze decyzji administracyjnej. Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości zaliczyć trzeba te wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rewolucja w planowaniu przestrzennym i opłatach za wzrost wartości działki

Plany miejscowe będą w każdej gminie. Sprzedajesz działkę czy nie, zapłacisz samorządowi daninę.

Anna Wojda: Czas na planowanie przestrzenne. Nie musimy żyć w chaosie

W (nie)ładzie zabudowy polskich miast i wsi od lat nic się nie zmienia. Jednym gminom brakuje pieniędzy, innym pomysłu. Korzystają z tego inwestorzy z zasobnymi portfelami.

Gminy wprowadzą porządki. Będzie jasne, co i gdzie można wybudować

Wszystkie gminy w Polsce mają obowiązkowo posiadać plany ogólne dla swoich terenów, tak aby było wiadomo, co można na nich zrobić. Dla inwestorów będą szybsze procedury.

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego to rewolucja, ale kontrolowana

Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego ma stanowić rewolucję polegającą na ograniczeniu chaotycznej i rozlewającej się zabudowy powstającej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Może to budzić uzasadnione obawy inwestorów i właścicieli gruntów.

Zmiany w planowaniu przestrzennym. Czy to będzie kolejny nowy ład?

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami renta planistyczna należna będzie, co do zasady zawsze, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie uchwalony. Wiele osób, często nieświadomych zmian planów, może być więc zmuszonych niespodziewanie zapłacić znaczące kwoty.

Z uchwaleniem planu miejscowego może się wiązać odszkodowanie

Gminy, chcąc prowadzić politykę przestrzenną, biorą m.in. pod uwagę interes publiczny, jednak w niektórych sytuacjach dochodzi do naruszenia prawa właścicieli albo użytkowników wieczystych gruntów przejawiającego się w spadku ich wartości.