Tag: zagospodarowanie przestrzenne

Z uchwaleniem planu miejscowego może się wiązać odszkodowanie

Gminy, chcąc prowadzić politykę przestrzenną, biorą m.in. pod uwagę interes publiczny, jednak w niektórych sytuacjach dochodzi do naruszenia prawa właścicieli albo użytkowników wieczystych gruntów przejawiającego się w spadku ich wartości.

Uchwalenie planu przekreśliło zamiary inwestora

Wcześniejsza decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nie stwarza praw nabytych do zagospodarowania terenu objętego miejscowym planem. Nie ma na to też wpływu ewentualna bezczynność bądź przewlekłość postępowania.

Przestrzeń definiuje jakość życia

Zagospodarowanie przestrzenne nie jest pojęciem teoretycznym. Wpływa na dostęp do infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej. Przekłada się tym samym na jakość życia.