Tag:

zagospodarowanie przestrzenne

Co nie powinno się znaleźć w planie miejscowym?

Ustanowienie w planie miejscowym ochrony drzew w sposób odmienny niż w ustawie o ochronie przyrody jest niezgodne z przepisami. Problematyczne jest również wyznaczenie drogi wewnętrznej na prywatnych gruntach. Właściciel może się bronić wnosząc skargę do sądu administracyjnego.

Farmy fotowoltaiczne i zasada dobrego sąsiedztwa

Prężny rozwój farm fotowoltaicznych rodzi pytanie jak aktualnie wygląda kwestia lokowania inwestycji tego rodzaju w przypadku braku planu miejscowego.

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie czynnej

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje obecnie jedynie możliwość ustalenia minimalnego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu

Na etapie podjęcia uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cały czas możliwe są zmiany procedury planistycznej, jak również możliwe jest kompletne z niej zrezygnowanie.

Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata

Zmiana ustawy, która wywraca dotychczasowe przepisy o planowaniu przestrzennym, będzie rewolucją.

Łatwiej będzie dostać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych

Przy inwestycjach o znaczeniu strategicznym trzeba będzie spełnić mniej wymogów administracyjnych.

Stwierdzenie nieważności miejscowego planu – warto pamiętać o kilku pułapkach

Objęcie danego gruntu zapisami planu miejscowego jest stanem ze wszech miar pożądanym, ale czy rzeczywiście zawsze całkowicie bezpiecznym?

Planowanie przestrzenne czekają istotne zmiany

Zakłada się, że pięć lat ma wystarczyć na przeprowadzenie wszelkich procedur wymaganych do rozpoczęcia inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę, nawet w przypadku tych dużych.

Patodeweloperkę należy likwidować już na etapie planowania w gminach

Zagospodarowanie przestrzenne powinno uwzględnić dostępność m.in. do szkół. W metropoliach budynki stoją zbyt blisko siebie. Sytuację mogą poprawić nowe przepisy, ale egzekwowanie obecnie obowiązujących też by pomogło – uważają eksperci.

Ostre cięcie KPO. Rząd okraja obietnice

13 reform i 39 inwestycji zostanie zmienionych w ramach tzw. rewizji Krajowego Planu Odbudowy.