Tag: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania

Powiązane

Nieruchomości

Po przyjęciu uwag prawo nie nakazuje ponownego opiniowania

Rada nie musi znów przedstawiać projektu regulaminu dostarczania wody sporządzonego po negatywnej opinii.

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.

Kto może „otworzyć” plan miejscowy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) są aktami prawa miejscowego, które budzą duże zainteresowanie mieszkańców gmin.

Cechy zabudowania nie można rozumieć nazbyt formalistycznie

W analizie urbanistycznej nie można „pominąć” rozpoczętej i zaawansowanej budowy, nawet jeśli nie została oddana.

W centrum miasta nie wszyscy muszą mieć tyle światła, ile by chcieli

Zlokalizowanie biurowca w odległości ponad 17,5 m od budynków sąsiednich, mieści się w pojęciu „zabudowy uzupełniającej zabudowę śródmiejską”.

Decyzja w sprawie warunków zabudowy może być nieważna

O rażącym naruszeniu prawa decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze. Oczywistość naruszenia prawa polega na rzucającej się w oczy sprzeczności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia, a podstawą prawną jego wydania.

Sąd po stronie inwestora: nie potrzeba zgody na odrolnienie

Decyzja o warunkach zabudowy nie musi odnosić się do całej działki.

Sąd: wybór koloru dachówki testem na praworządność

Kładąc na dachu grafitową dachówkę, inwestorzy działali w zaufaniu do władzy publicznej.

Reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego trzeba dopracować

Choć diagnoza aktualnych problemów z zachowaniem ładu przestrzennego w Polsce oraz sam kierunek zmian są trafne, to projektowane zmiany mogą doprowadzić do skutków zgoła odmiennych od założeń reformy.

Sąd: konie nie pogalopują na działkę lekarki

Zamiar przeznaczenia części nieruchomości na rekreacyjną hodowlę koni nie mógł spowodować jej odrolnienia.