Tag: Warunki Zabudowy i Zagospodarowania

Powiązane

Nieruchomości

Co robić, gdy miejscowy plan jest niezgodny ze studium

Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien pamiętać, że musi być on zgodny ze studium. Niespójność pomiędzy tymi dwoma dokumentami ma poważne konsekwencje.

Nowy plan zagospodarowania może gminę sporo kosztować

Na jakie roszczenia przedsiębiorcy musi być przygotowana gmina, gdy po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego jego działka przestaje być budowlana.

Farma fotowoltaiczna wymagała odrolnienia

Warunki zabudowy powinny odnosić się docałej działki, a nie jedynie dla części, która ma być zabudowana.

W Lublinie i Gorzowie Wlkp. mają najszybsze „wuzetki”

W 2020 r. tylko 3 proc. warunków zabudowy dla budownictwa wielorodzinnego w miastach wojewódzkich wydano w terminie nie dłuższym niż 60 dni. To najsłabszy wynik w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ograniczenia własności w planie muszą być właściwie uzasadnione

Władztwo planistyczne nie może być traktowane jako nieumotywowana przekonywująco ingerencja gminy w prawa właścicielskie. Ingerencja ta jest możliwa, ale musi też uwzględniać proporcjonalnie wyważony interes publiczny uprawnieniami właścicielskimi - wynika z jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Jak uniknąć błędów miejscowych planach zagospodarowania

Zgodność treści ustaleń zawartych w planach miejscowych ze studium jest jedną z podstawowych zasad ich sporządzania. Plan miejscowy może zaskarżyć każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone.

Decyzja o warunkach zabudowy, czyli jest problem

Praktyka stosowania przepisów dotyczących „wuzetek" powoduje sporo problemów. Jeden z nich dotyczy statusu członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jako stron postępowań w takich sprawach.

Budowanie wieżowców w centrach miast - deweloperzy apelują o zmianę przepisów

Budowanie wieżowców w centralnych częściach miast wymaga dziś prawnej ekwilibrystyki. Deweloperzy apelują do resortu rozwoju o zmianę przepisów.

Zmiany w lokalizacji elektrowni wiatrowych - projekt nowelizacji przepisów

Nowelizacja zakłada zachowanie wymogu lokalizacji elektrowni wiatrowych w oparciu o postanowienia planu miejscowego bez możliwości realizacji tego typu inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.