Tag:

Warunki Zabudowy i Zagospodarowania

Powiązane

Nieruchomości

Maciej J. Nowak: Wartości w prawie planowania przestrzennego

W państwach Europy Środkowo-Wschodniej występuje podobny terminologiczny bałagan.

Maciej J. Nowak: Niewykorzystany potencjał planowania

Plany zagospodarowania powinny ograniczać konflikty, zapewniając szeroką ochronę szczególnie istotnym walorom przestrzennym: przyrodniczym, zabytkowym, klimatycznym.

Zintegrowane plany inwestycyjne to alternatywne narzędzie planistyczne

Dzięki nowym przepisom o planowaniu przestrzennym gminy zyskały formalne podstawy do głębszego zaangażowania inwestorów w sprawy lokalne.

Maciej J. Nowak: Planowanie z pominięciem

Miliony wydanych decyzji o warunkach zabudowy są równoznaczne z milionami rozstrzygnięć opartych tylko na indywidualnych korzyściach. Brakuje uwzględnienia interesu publicznego.

Samorząd zdecyduje o przyszłości odnawialnych źródeł energii

Reforma planowania przestrzennego bez wątpienia stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed samorządem w najbliższym czasie. Realizując nowe przepisy warto pamiętać o odnawialnych źródłach energii.

Strategia rozwoju gminy po reformie planistycznej

W strategii gmina ustali model rozwoju oraz przybliżone rozmieszczenie niezbędnych inwestycji celu publicznego na danym terenie, m.in. w zakresie zabudowy mieszkaniowej.

Inwestor ustali swoje warunki

Chociaż inwestor będzie negocjował z gminą, to będzie to robił na podstawie przygotowanego „pod siebie” dokumentu.

Co dalej z opłatą planistyczną

Sposób naliczania opłaty planistycznej sprawia, że mnóstwo gruntów pozostaje przez wiele lat niewykorzystanych zgodnie z potencjałem wynikającym z planu miejscowego.

Kiedy organ odwoławczy musi wydać decyzję merytoryczną

Organ drugiej instancji nie powinien co do zasady uchylać wadliwego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ale zastąpić je nowym, prawidłowym.

Udział inwestorów w finansowaniu i tworzeniu miejscowych planów

Podmioty realizujące projekty w branży odnawialnych źródeł energii (OZE) mają nowe instrumenty prawne, dzięki którym mogą wpływać na tworzenie miejscowego prawa dla potrzeb prowadzonych przez nich inwestycji.