Sejm przyjął w czwartek część senackich poprawek do ustawy regulującej rynek audytorski. Wśród zaakceptowanych propozycji znalazły się przepisy łagodzące zakaz świadczenia dodatkowych usług na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP).

Biegłym rewidentom udało się przekonać senatorów, że ostro sformułowany zakaz (ograniczający rolę audytora do czystej rewizji finansowej) uniemożliwiałby wykonywanie na rzecz badanych JZP wielu tzw. usług atestacyjnych, tradycyjnie świadczonych przez audytorów.

To m.in. przeprowadzanie procedur należytej staranności (tzw. due dilligence), wydawanie listów poświadczających w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych, a także sprawozdawczości dotyczącej ładu finansowego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

W czwartek posłowie niemal jednogłośnie przyjęli poprawkę dopuszczającą świadczenie takich usług. Umożliwili też biegłym rewidentom poświadczanie sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzorczych spółek, wykraczających poza badanie ustawowe. Takie sprawozdania mają pomagać tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.

– Świadczenie takich usług nie wpływa w żaden sposób na istotę ustawy, czyli na rozdział między audytem i doradztwem – oceniał poseł sprawozdawca ustawy Artur Soboń (PiS).

Podczas debaty podkreślał, że zakaz dotyczy tylko przypadków obsługi JZP, a takich jest tylko ok. 300 wśród dwóch tysięcy największych polskich przedsiębiorstw.

Ustawa nakłada na JZP obowiązek powołania komitetów audytowych, złożonych z niezależnych ekspertów. Mają one w przejrzysty sposób wybierać audytora i czuwać nad przeprowadzeniem badania sprawozdań finansowych. Powinno się to stać w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Przepisy przejściowe przewidują zaledwie dwutygodniowe vacatio legis, a więc w praktyce termin ten przypadnie prawdopodobnie we wrześniu 2017 r.

etap legislacyjny: trafi do podpisu prezydenta