Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, do których zalicza się m.in. różnice kursowe od wyrażonych w walutach obcych kredytów, pożyczek i zobowiązań służących finansowaniu zakupu lub budowy ww. składników majątku. Mowa tutaj o różnicach kursowych, które występują do dnia przyjęcia ww. aktywów do użytkowania. Natomiast według przepisów podatkowych na wartość omawianych aktywów mają wpływ jedynie zrealizowane różnice kursowe.