Piotr Derylak

Wycena nieruchomości inwestycyjnych

Wycena nieruchomości wykorzystywanych przez jednostkę w celu osiągniecia korzyści ekonomicznych odbywa się według zasad stosowanych dla środków trwałych albo według cen rynkowych bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Kiedy przy sporządzaniu sprawozdania należy zaangażować eksperta

Każdy podmiot przed sporządzeniem sprawozdania finansowego powinien sprawdzić czy posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i zasoby kadrowe niezbędne do jego prawidłowego przygotowania.

Jak prawidłowo ustalić wartość nieruchomości

Zdecydowana większość operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywana jest podejściem porównawczym, metodą porównywania parami. Jest to najprostsza i najczęściej stosowana metodą wyceny, która jak większość ma wady i zalety. Przyjrzymy się jej szczegółowo, szczególnie w kontekście niepewności rynkowej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Uproszczenia w rachunkowości a zasada istotności

Spółki często nie korzystają z prostych rozwiązań, na które pozwalają im przepisy o rachunkowości, a przecież celem ich wprowadzenia jest zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych i księgowych dla mniejszych podmiotów gospodarczych.

Amortyzacja bilansowa i podatkowa - cele

Pogłębiające się różnice między amortyzacją ustalaną według ustawy o rachunkowości, a tą liczoną zgodnie z przepisami o CIT, utrudniają sporządzanie sprawozdań finansowych. Są też przyczyną nieuzasadnionego stosowania uproszczeń.

Firmowe zasady rozliczania podróży służbowych mogą uprościć kwestie podatkowo-księgowe

Pracodawcy nie są świadomi możliwości ustanowienia warunków wypłacania należności z tytułu wykonywania przez pracowników obowiązków poza miejscem pracy np. w regulaminie wynagradzania. Może to uprościć kwestie podatkowo-księgowe.

Kalkulacja zagranicznych podróży służbowych a odpowiedni kurs waluty

Przyjęcie w wewnętrznym regulaminie, że podróż za granicę powyżej kwoty zaliczki będzie przeliczana po kursie z dnia rozliczenia delegacji, a nie z dnia wypłaty zaliczki, nie powoduje sztucznego ustalania różnic kursowych.

Księgowanie transakcji walutowych i ich wycena

Ujęte w księgach aktywa i pasywa wyrażone w walucie innej niż krajowa trzeba przeliczyć według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień bilansowy.

Księgowanie transakcji walutowych - wartość środków trwałych

Do czasu oddania składnika aktywów trwałych do użytkowania związane z nim różnice kursowe powiększają jego wartość początkową.

Księgowanie transakcji walutowych: jak ustalać różnice kursowe

Skutki zmian cen walut pomiędzy momentem zaksięgowania faktury a zapłatą zobowiązania lub należności wpływają na wynik finansowy.