Takie stwierdzenie znalazło się w niedawnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sąd ten zajmował się sprawą pewnego przedsiębiorcy, który wystąpił z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o zajęcie pasa drogowego – chodnika, na którym chciał ustawić stoisko handlowe.

To nie szczególnie uzasadniony przypadek

Zarząd Ulic i Mostów odmówił wydania zgody na takie zlokalizowanie stoiska. Podczas wizji ustalono, że w miejscu, gdzie miałoby ono stanąć szerokość chodnika wynosi 1,90 m. Tymczasem przy prawidłowo ustawionym stoisku handlowym, którego szerokość wynosi 1 m, szerokość chodnika zostałaby zawężona do 0,9 m. W takiej sytuacji priorytetem dla każdego zarządcy drogi jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz pieszego odbywającego się w pasie drogowym. Niewątpliwie pasem drogowym również jest tutaj chodnik. Co więcej, wnioskodawca nie wykazał, że prowadzenie działalności handlowej we wskazanym miejscu stanowi szczególnie uzasadniony przypadek i wymaga wydania zezwolenia.

Takie rozstrzygnięcie podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach.

W uzasadnieniu podano m. in., że zasadą jest, iż zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się m. in. lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Zdaniem SKO w opisywanej sprawie umieszczenie stoiska handlowego w zaproponowanej lokalizacji stwarzałoby realne zagrożenie w ruchu pieszym. Funkcjonalnie pas drogowy nie jest przeznaczony do instalowania stoisk handlowych. Udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przez zlokalizowanie na nim stoiska handlowego będzie zawsze zderzało się z interesem publicznym. Jak zaznaczono, decyzja taka ma charakter uznaniowy.

Nierówne traktowanie

W skardze do sądu administracyjnego przedsiębiorca zarzucił m.in. nierówne potraktowanie znajdujących się w podobnej sytuacji osób dokonujących sprzedaży z wykorzystaniem tej samej części chodnikowej, na której zamierzał sprzedawać towary. Jak bowiem wyjaśnił, zaproponowane przez niego usytuowanie straganu nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, skoro inne osoby, m.in. pan prowadzący sprzedaż produktów chemicznych ze stoiska dokonują handlu z wykorzystaniem tej samej części chodnikowej. Osoby te wprawdzie mają stragan znajdujący się na sąsiedniej prywatnej działce, ale dostęp do niego mają klienci poprzez część chodnikową.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Mężczyzna wskazał też na naruszenie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej w połączeniu z zasadą proporcjonalności, polegające na nieuzasadnionym i nie niezbędnym – w stanie faktycznym sprawy – ograniczeniu prowadzenia handlu, który ma rzekomo zagrażać bezpieczeństwu pieszych poruszających się chodnikiem pomiędzy pasem jezdni a proponowanym miejscem lokalizacji straganu.

Bezpieczeństwo przed wolnością gospodarczą

Argumenty te nie przekonały jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, do którego trafiła skarga.

W uzasadnieniu przypomniano, że decyzje wydawane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych mają charakter uznaniowy. To powoduje ograniczony zakres kontroli takich decyzji przez sąd administracyjny. Ogranicza się ona w istocie do ustalenia, czy dochowano reguł proceduralnych przy wydawaniu decyzji i czy granice uznania nie zostały przekroczone (wyrok NSA z 2 lutego 2005 r., OSK 1026/04). Sąd uznał, że taka sytuacja nie miała miejsca. Uzasadnienia są prawidłowe i wynikają z analizy zarówno stanu faktycznego, jak i prawnego. Ważą również interes prywatny i publiczny, dając priorytet bezpieczeństwu na drodze i w ruchu pieszym. – Zawężenie chodnika przez stoisko, samego skarżącego i klientów, którzy mogą zgromadzić się tam w kolejce, może bowiem spowodować konieczność poruszania się pieszych po jezdni, a to może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych – wyjaśniono.

Sąd zwrócił uwagę, że inne osoby prowadzą handel nie z chodnika, a z prywatnej posesji. Ich sytuacja jest zatem inna.

WSA podkreślił, że nikt nie zabrania skarżącemu prowadzenia działalności, ale w miejscu do tego nadającym się, tym bardziej, że na te cele przeznaczone jest pobliskie targowisko. Każda wolność konstytucyjna podlega pewnym ograniczeniom ze względu na wartości wskazane w art. 22, art. 31 ust. 3 i in. przepisach Konstytucji. – Bezpieczeństwo innych osób w ruchu pieszym i drogowym niewątpliwie jest taką wartością – wskazał sąd.

Dalej w uzasadnieniu stwierdzono, że decyzje w żaden sposób nie wyłączają uprawnień skarżącego. – Nie we wszystkich miejscach dana działalność może być prowadzona, a chodnik niewątpliwie nie jest miejscem przeznaczonym do ustawienia stoiska handlowego. Jego cel jest zupełnie inny – wyjaśnił sąd. – Idąc tokiem myślenia skarżącego, że chodnik jest lepszym miejscem do handlu, niż pobliskie targowisko, należałoby dopuścić przeniesienie się na chodnik wszystkich kupców z targowiska, co byłoby sytuacją wręcz kuriozalną – zakończył.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 4 lipca 2018 r.

Sygnatura akt:III SA/Gl 364/18