W związku z niedogodnościami obecnego mechanizmu zmienione zostały zasady udzielania pomocy dla inwestycji. Czy i jakie korzyści mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy otrzymają decyzję o wsparciu na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, obowiązującej od 30 czerwca 2018 r.?

Czytaj także: Nowe zasady wspierania inwestycji

Dotychczasowy system wsparcia inwestycji opierał się na udzielaniu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie wyodrębnionej i niezamieszkałej części terytorium Polski, przeznaczonej do prowadzenia działalności w postaci specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

Dwa systemy

Podatnicy, którzy uzyskali zezwolenia będą mogli dalej korzystać ze wsparcia na „starych" zasadach (wynikających z ustawy o SSE), jednak nie dłużej niż do końca 2026 r. Docelowo nowe zezwolenia na podstawie ustawy o SSE mają nie być już wydawane. W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (UoWNI), pomoc publiczna może zostać udzielona na podstawie decyzji o wsparciu. Decyzje takie będą wydawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy, zawierający plan realizacji nowej inwestycji, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 – w zależności od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru. Udzielenie wsparcia zostało uzależnione od spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych. Przy czym, nie będzie ono już uwarunkowane działaniem na ściśle wyodrębnionym obszarze SSE (w chwili obecnej całe terytorium Polski stało się niejako strefą ekonomiczną). Warto zatem zastanowić się, jakie benefity mogą osiągnąć przedsiębiorcy w związku z uzyskaniem decyzji o wsparciu, o której mowa w UoWNI.

Nowe zwolnienie podatkowe

Podstawową korzyścią związaną z uzyskaniem decyzji o wsparciu jest możliwość zastosowania przez podatnika zwolnienia od podatku dochodowego. Zgodnie z art. 3 UoWNI ustanowiono wsparcie na realizację nowych inwestycji w formie zwolnienia z CIT lub PIT na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) albo ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.).

Według nowych przepisów musi to być inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

- założeniem nowego przedsiębiorstwa,

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Oznacza to, że decyzja o wsparciu może zostać wydana w stosunku do nowych przedsiębiorstw, ale również przedsiębiorstw już istniejących (z ww. zastrzeżeniem).

Przykład

W zakres działalności podatnika (spółki z o.o.) wchodzi produkcja sprzętu AGD. Spółka posiada obecnie jeden zakład. Dotychczas nie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie zezwolenia strefowego. Podatnik w listopadzie 2019 r. planuje rozpocząć realizację nowej inwestycji związanej z poszerzeniem zakresu produkcji (budowa drugiego zakładu, w którym wytwarzane będą nowego rodzaju produkty), co będzie wymagało znacznych nakładów na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

W takim przypadku podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu. Jeśli podatnik spełni kryteria ilościowe i jakościowe (które zostaną określone bliżej w rozporządzeniu do UoWNI) i uzyska taką decyzję, wówczas będzie mógł zastosować zwolnienie z CIT w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności objętej tą decyzją. Konieczne jednak będzie wyodrębnienie organizacyjne ww. działalności, do której odnosić się będzie decyzja o wsparciu. Wysokość zwolnienia ustala się bowiem tylko w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność określoną w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 6a u.p.d.o.p.).

Pozbawienie ulgi

Trzeba przy tym zauważyć, że zmiany przepisów nie polegają jedynie na ustanowieniu nowego zwolnienia podatkowego i wymagań związanych z wydaniem decyzji o wsparciu. UoWNI modyfikuje również zasady dotyczące zwolnień przysługujących na podstawie zezwoleń wydanych na mocy ustawy o SSE.

Na mocy UoWNI ustalono bowiem, że zwolnień podatkowych z art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a u.p.d.o.p. i art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b u.p.d.o.f. nie stosuje się, jeśli:

1. przedsiębiorca osiągnął dochody z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu lub z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub

2. czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru, lub

3. podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

W praktyce oznacza to możliwość podważenia przez organ podatkowy zwolnienia podatkowego zastosowanego przez przedsiębiorcę, który uzyskał zezwolenie na podstawie ustawy o SSE lub decyzję o wsparciu na mocy UoWNI w przypadku spełnienia jednej z ww. przesłanek (które bądź co bądź mają charakter ocenny). Jednakże, zastrzeżenia organu podatkowego mogą dotyczyć wyłącznie zwolnienia w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności strefowej od 1stycznia 2019 r. – objętych zezwoleniem na podstawie ustawy o SSE oraz dochodów, których dotyczy decyzja o wsparciu (bez względu na termin ich uzyskania). Powyższe wynika z przepisów przejściowych zawartych w UoWNI.

Dodatkowe benefity

Wsparcie nowych inwestycji w świetle UoWNI polegać ma również na możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z nieodpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez zarządzającego obszarem. Ponadto, na podstawie umowy z przedsiębiorcą, który uzyskał decyzję o wsparciu, zarządzający będzie świadczył na jego rzecz również inne usługi: doradcze, promocyjne, szkoleniowe, usługi wsparcia i pośrednictwa z podmiotami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi itp., i inne usługi bezpośrednio związane z realizacją decyzji o wsparciu. Usługi te będą jednak realizowane odpłatnie na postawie umowy zawartej z ww. przedsiębiorcą. ?

Krzysztof Wiśniewski doradca podatkowy, dyrektor departamentu w Mariański Group Kancelarii Prawno- Podatkowej

Podobnie jak w przypadku zezwoleń udzielanych na podstawie ustawy o SSE, również w związku z udzieleniem decyzji o wsparciu na podstawie UoWNI zwolnienie z podatku dochodowego jest podstawowym instrumentem pomocy przedsiębiorcom, ponoszącym koszty realizacji nowych inwestycji. Niewątpliwie, zmniejszenie obciążeń podatkowych stanowi istotną zachętę dla rozpoczęcia lub poszerzenia zakresu istniejącej działalności gospodarczej. Tym bardziej, że znacznie ułatwiono procedurę starania się o wsparcie – wystarczy złożenie prawidłowego wniosku o wydanie decyzji, podczas gdy zezwolenia na podstawie ustawy o SSE były udzielane w trybie przetargu lub w drodze rokowań. Wyzwaniem (podobnie jak poprzednio) pozostaje jednak organizacyjne wydzielenie działalności objętej zwolnieniem podatkowym na podstawie decyzji o wsparciu, a również prawidłowe przyporządkowanie przychodów i kosztów do działalności objętej taką decyzją. Kontrowersje budzi również wprowadzenie tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej, na podstawie której organ podatkowy może kwestionować zwolnienie z podatku dochodowego, jeśli uzna, że głównym lub jednym z podstawowych celów inwestora było uniknięcie lub uchylanie się od opodatkowania. W szczególności trudno przewidzieć, w jaki sposób w praktyce będzie interpretowana i stosowana pierwsza z przesłanek sformułowanych przez ustawodawcę – w zakresie pozbawienia preferencji podatkowej w odniesieniu do dochodów z czynności dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zwolnienie z CIT lub PIT jest głównym powodem starań przedsiębiorców o uzyskanie decyzji o wsparciu. ?