26 kwietnia br. na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ukazał się komunikat bardzo istotny dla beneficjentów posiadających status podmiotu powiązanego.

Jak czytamy w komunikacie: PFRON wskazał, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) potwierdził nowe stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące badania sytuacji ekonomicznej grupy jako całości.

W przypadku podmiotów powiązanych badanie warunku odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji powinno dotyczyć wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych traktowanych jako całość tj. jednostki gospodarczej (a nie każdego podmiotu powiązanego z wnioskodawcą). Jednostka gospodarcza (z ang. Single economic unit) oznacza przy tym grupę przedsiębiorstw tworzących jeden podmiot gospodarczy w rozumieniu orzecznictwa europejskiego z zakresu prawa konkurencji.

Jednocześnie UOKiK wskazał, że najlepszym sposobem ustalania sytuacji ekonomicznej grupy wydaje się badanie sytuacji finansowej jedynie beneficjenta, natomiast w zakresie jednostki gospodarczej opieranie się na oświadczeniu o sytuacji ekonomicznej tej grupy jako całości.

W związku z powyższym PFRON odstępuje od wzywania beneficjentów do składania wraz z wnioskiem Wn-D o wypłatę dofinansowania „Oświadczeń o statusie prawnym przedsiębiorstwa", a także od składania przez beneficjentów posiadających status przedsiębiorstwa powiązanego „Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego" każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa (nasz komunikat z dnia 30.12.2016 r. jest nieaktualny).

Jednocześnie PFRON poinformował, że w toku postępowania administracyjnego może wzywać beneficjentów do przesłania oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Komisji 651/2014.