Werner Fries był zatrudniony przez spółkę Lufthansa w charakterze pilota dowódcy i instruktora. Od końca października 2013 r. Lufthansa już go nie zatrudniała z tego powodu, że osiągnął granicę wieku 65 lat przewidzianą w prawie Unii w sposób wiążący dla pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym.

Pilot wystąpił z żądaniem zasądzenia od spółki zapłaty wynagrodzenia przysługującego mu za listopad i grudzień 2013 r. Jego umowa o pracę wygasła bowiem dopiero z końcem grudnia 2013 r. Ponadto dysponował on w okresie dwóch miesięcy zwolnienia swoją licencją pilota liniowego oraz kwalifikacjami instruktora i egzaminatora. Jego zdaniem granica 65 lat stanowi dyskryminację ze względu na wiek i narusza wolność wyboru zawodu (jest niezgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej).

Federalny sąd pracy w Niemczech wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o ważność i zakres spornej granicy wieku.

Trybunał Sprawiedliwości w swoim dzisiejszym wyroku odpowiedział, że ta granica wieku jest ważna.

Zdaniem Trybunału granica wieku ustanawia różnicę w traktowaniu ze względu na wiek. Ta różnica w traktowaniu jest jednak uzasadniona celem polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie. Jest bowiem niezaprzeczalne, że zdolności fizyczne konieczne do wykonywania zawodu pilota liniowego pogarszają się z wiekiem. Granica wieku w omawianej sprawie pozwala wykluczyć, by zmniejszenie tych zdolności fizycznych po ukończeniu 65 roku życia nie stało się źródłem wypadków bez naruszenia zasady proporcjonalności.

Trybunał zauważył, że analizowana granica wieku ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do zarobkowego transportu lotniczego charakteryzującego się większą techniczną złożonością wykorzystywanych statków powietrznych i większą liczbą osób, których ta dziedzina dotyczy w porównaniu z transportem lotniczym o charakterze niezarobkowym.

Ponadto granicę wieku 65 lat można uznać za wystarczająco zaawansowaną, tak aby mogła służyć za maksymalny wiek dopuszczenia do wykonywania działalności pilota w dziedzinie zarobkowego transportu lotniczego.

Według Trybunału prawodawca Unii nie miał obowiązku przewidzenia zamiast granicy wieku – indywidualnego badania zdolności fizycznych i psychicznych każdego posiadacza licencji pilota po osiągnięciu wieku 65 lat.

Odnośnie swobody wykonywania zawodu, Trybunał stwierdził, że wspomniana granica wieku ją ogranicza, lecz bez naruszenia zasady proporcjonalności. Jeśli chodzi o zakres spornej granicy wieku, Trybunał uściślił, że nie zakazuje ona posiadaczowi licencji pilota, który osiągnął wiek 65 lat, ani pełnienia funkcji pilota w związku z tak zwanym przebazowaniem samolotu w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa lotniczego, podczas którego nie są przewożeni ani pasażerowie, ani ładunek lub poczta, ani też pełnienia funkcji instruktora lub egzaminatora na pokładzie statku powietrznego (pod warunkiem, że nie wchodzi w skład załogi lotniczej).

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Wyrok w sprawie C-190/16 Werner Fries / Lufthansa CityLine GmbH