Zwrot podatku od przychodów z budynku

Podmioty, które zapłaciły w 2018 r. podatek od przychodów z budynków, mają wątpliwości czy występować o jego zwrot. W każdym przypadku organ będzie bowiem badał prawidłowość rozliczeń dokonanych w zeznaniu rocznym.

Publikacja: 01.04.2019 07:00

Zwrot podatku od przychodów z budynku

Foto: Adobe Stock

W trakcie 2018 roku gruntownie zmieniono regulację dotyczącą podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego). Zmiany niekorzystne dla podatników, rozszerzające obowiązek podatkowy, weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Wprowadzono również kilka pozytywnych zmian, które na mocy przepisów przejściowych mogą być stosowane do rozliczeń za 2018 r. Na skutek nowelizacji u właścicieli budynków komercyjnych pojawiły się nowe wątpliwości.

Czytaj także: Co się zmieni w podatku dochodowym od budynków

Kwota wolna w grupach kapitałowych

W 2018 r. podatnicy byli uprawnieni do stosowania tzw. kwoty wolnej w wysokości 10 mln zł w stosunku do każdej nieruchomości. Od 2019 r. ograniczono kwotę zwolnienia poprzez możliwość jej zastosowania jednokrotnie przez podatnika (niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości). Ponadto, w szczególnych sytuacjach, kwota 10 mln zł przysługuje łącznie podmiotom powiązanym (na mocy art. 24b ust. 10 ustawy CIT i art. 30g ust. 10 ustawy PIT). Przepisy wskazują, że kwotę tę należy podzielić pomiędzy określone podmioty z grupy kapitałowej na podstawie klucza wartości posiadanych budynków. Intencją projektodawców tej zmiany było „przeciwdziałanie ewentualnemu przenoszeniu własności (współwłasności) budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym". Podatnicy mają w praktyce wątpliwość, czy podziału należy dokonywać pomiędzy wszystkie podmioty z grupy. Z literalnej interpretacji przepisów wynika, że regulacja ta dotyczy podmiotów, które jednocześnie są:

- podatnikami tego podatku (a więc posiadaczami opodatkowanych budynków) oraz

- posiadają udział w kapitale innych podmiotów.

Oznacza to, że podział kwoty wolnej nie obejmuje m.in. podmiotów z grupy kapitałowej, które posiadają budynki podlegające temu podatkowi, ale jednocześnie nie posiadają udziałów w innych spółkach. Takie podmioty z grupy kapitałowej powinny być uprawnione do skorzystania z pełnej kwoty wolnej.

Na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora KiS z 12 marca 2019 r. (0111-KDIB1-1.4010.523. 2018. 1.ŚS) można przypuszczać, że organy podatkowe przyjmą odmienne stanowisko, tj. że kwota 10 mln zł przysługuje całej grupie kapitałowej, niezależnie od tego, czy dany podatnik posiada udziały w kapitale innych podmiotów. Rozstrzygnięcie tych wątpliwości może ostatecznie mieć swój finał w sądach.

Czy powierzchnią użytkową może być GLA

Od 2019 r. podatkiem minimalnym objęte są wszystkie budynki (niezależnie od rodzaju), które zostały oddane w całości lub części do używania na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze. Wprowadzono również zasadę proporcjonalnego obliczania podstawy opodatkowania w przypadku częściowego wynajęcia powierzchni (art. 24b ust. 6 ustawy CIT lub art. 30g ust. 6 ustawy PIT). Oblicza się ją jako stosunek powierzchni użytkowej oddanej do używania względem całkowitej powierzchni użytkowej. Przepisy nie wskazują jak rozumieć powierzchnię użytkową. Gdyby posłużyć się analogią do podatku od nieruchomości, oznaczałoby to powierzchnię mierzoną po wewnętrznych ścianach budynku na wszystkich kondygnacjach, bez klatek schodowych i wind, a więc z uwzględnieniem korytarzy czy holów.

W praktyce rynku nieruchomości komercyjnych, do powierzchni podlegającej najmowi nie zalicza się sporej część korytarzy czy powierzchni wspólnych. Dotyczy to zwłaszcza centrów handlowych z obszernymi ciągami komunikacyjnymi. Powierzchnie te najczęściej nie są uwzględniane w kalkulacji GLA (powierzchni najmu brutto – ang. gross leasable area), która jest punktem odniesienia w przypadku wynajmowania powierzchni. Powoduje to, że przy pełnej komercjalizacji powierzchni budynku (GLA), stosunek powierzchni wynajętej do całkowitej użytkowej nie wyniesie 100 proc. (dla celów ustalenia podstawy opodatkowania). Wydaje się, że nie to było zamiarem ustawodawcy, ale do takiego wniosku prowadzi językowa wykładnia przepisów. Z kolei przyjęcie całkowitej GLA jako całkowitej powierzchni użytkowej, pomimo że prowadziłoby do racjonalnego efektu, byłoby sprzeczne z treścią przepisu (GLA nie jest powierzchnią użytkową).

Wnioski te mają również zastosowanie do rozliczeń za 2018 r. Na mocy przepisów przejściowych (jako zmiana korzystna), opodatkowanie w 2018 r. budynków handlowych i biurowych ograniczono bowiem tylko do powierzchni wynajętych.

Niełatwa decyzja

Kluczową zmianą od 2019 r. jest możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku minimalnego (art. 24b ust. 15 ustawy o CIT lub art. 30g ust. 15 ustawy o PIT). Na mocy przepisów przejściowych o zwrot można wystąpić również w stosunku do podatku minimalnego zapłaconego za 2018 r. Przepisy nie precyzują formy wniosku ani trybu postępowania. Warunkiem przyznania zwrotu jest stwierdzenie przez organ podatkowy braku nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty w rocznym zeznaniu CIT lub PIT. Oznacza to, że konsekwencją złożenia wniosku będzie kontrola rozliczeń podatku dochodowego. Organy podatkowe mogą badać wszystkie aspekty wpływające na wysokość zobowiązania. Z regulacji wynika, że w szczególności weryfikowane będą koszty finansowania dłużnego oraz rynkowość wykazywanych kosztów i przychodów.

Podatnicy, którzy zapłacili w 2018 r. podatek minimalny, mają zatem wątpliwości, czy występować z wnioskiem o jego zwrot. W szczególności podatnicy obawiają się kontroli rozliczeń podatku dochodowego i związanych z tym konsekwencji. Z drugiej strony, brak decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o zwrot (pomimo faktycznie zapłaconego podatku) może być odczytany jako przejaw braku pewności podatnika co do prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego. Wnioski za 2018 r. można składać po złożeniu zeznania rocznego za ten rok, a więc pierwsze wnioski mogą być składane już w kwietniu. Nie określono terminu granicznego, co w konsekwencji oznacza, że powinien nim być upływ terminu przedawnienia zobowiązania.

Autor jest doradcą podatkowym, menedżerem w zespole Nieruchomości w MDDP

podstawa prawna: art. 24b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

podstawa prawna: art. 30g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

W trakcie 2018 roku gruntownie zmieniono regulację dotyczącą podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego). Zmiany niekorzystne dla podatników, rozszerzające obowiązek podatkowy, weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Wprowadzono również kilka pozytywnych zmian, które na mocy przepisów przejściowych mogą być stosowane do rozliczeń za 2018 r. Na skutek nowelizacji u właścicieli budynków komercyjnych pojawiły się nowe wątpliwości.

Czytaj także: Co się zmieni w podatku dochodowym od budynków

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN