Bezpieczniej dla przedsiębiorcy jest wykupić polisę OC dla koparki czy spychacza. Choć przepisy wprost tego nie wymagają, to dzięki temu firma może uniknąć długotrwałych procesów i roszczeń odszkodowawczych.

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. Przesądza o tym ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa).

Ogólne zasady nie dla wszystkich

Ogólnie obowiązująca zasada łączy powstanie obowiązku ubezpieczenia pojazdu z jego zarejestrowaniem. Zasada ta nie dotyczy jednak wszystkich pojazdów. Posiadacze pojazdów wolnobieżnych, jak np. koparki i spychacze, mają bowiem obowiązek ich ubezpieczenia przed wprowadzeniem ich do ruchu. Tak stanowi art. 29 ust. 1 ustawy.

Pojawia się pytanie, kiedy dokładnie powstaje obowiązek ubezpieczenia i co dokładnie oznacza zwrot „wprowadzenie do ruchu". Mając na uwadze inne ustawy np. o ruchu drogowym użyty zwrot „wprowadzenia do ruchu" oznacza pojazd poruszający się po drogach publicznych oraz strefach zamieszkania.

Jeśli zatem sprzęt budowalany porusza się po drogach, to jego posiadacz ma obowiązek jego ubezpieczenia.

Różne rozumienie prawa

A co jeśli użytkowany pojazd nie wyjeżdża poza plac budowy, albo użytkowany jest wyłącznie w magaznie? Czy w takim przypadku również powstaje obowiązek jego ubezpieczenia?

Niestety prawo nie udziela precyzyjnej odpowiedzi na te pytania. Wątpliwości nie rozwiewają też sądy.

Niektórzy stoją na stanowisku, że jeśli przedsiębiorca nie wprowadza maszyn budowlanych na drogi publiczne, to ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe. Biorąc pod uwagę treść art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych należy uznać, że same wykonywanie pracy na placu budowy przez pojazd wolnobieżny, w tym po uruchomieniu silnika, nie łączy się z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Ogólnym celem obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nie jest bowiem objęcie zakresem ochrony wszelkich szkód wywołanych ruchem pojazdów wolnobieżnych, lecz wyłącznie tych związanych z ruchem drogowym, a w szczególności z komunikacją i transportem.

Z drugiej strony w polskim orzecznictwe jest szereg wyroków wskazujących, że sam ruch i praca maszyny wiąże się z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia OC. Pojazd jest bowiem w ruchu od chwili włączenia silnika, aż do ukończenia jazdy w związku z osiągnięciem miejsca przeznaczenia. Niezależnie od tego, gdzie ma miejsce ruch pojazdu.

W jednym z wyroków Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje m.in. ruch koparki używanej do rozładunku kruszywa z wagonu kolejowego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 października 2012 r., I ACa 750/12). Zgodnie zatem z tym wyrokiem przedsiębiorca musi wykupić ubezpieczenie OC nawet wówczas, gdy maszyna budowlana nie porusza się po drogach publicznych.

Jak powinna zachować się firma

Biorąc pod uwagę rozbieżności w interpretacji obowiązujących przepisów oraz różne orzeczenia sądów, najbezpieczniej dla przedsiębiorcy będzie wykupić ubezpieczenia OC dla swoich pojazdów budowlanych.

Nie ma co prawda jednoznacznego obowiązku posiadania takiej polisy, jeśli sprzęt budowlany nie porusza się po drogach publicznych, jednak jej nabycie pozwoli przedsiębiorcy na uniknięcie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wyrządzonych w związku z użytkowaniem pojazdów wielobieżnych, jak koparki czy spychacze. Pozwoli to też na uniknięcie długotrwałych procesów sądowych.

Przemysław Bialik, adwokat