- Jak powinna być skonstruowana firma spółki komandytowej? Czy skrót firmy sp.k. podlega zgłoszeniu do KRS i jaki jest skutek umieszczenia w firmie sp.k. nazwy bądź nazwiska komandytariusza – pyta pan Jan.

Co do zasady w skład firmy spółki komandytowej mogą wchodzić wyłącznie nazwiska albo nazwy komplementariuszy. W sytuacji, w której spółkę komandytową tworzą jedynie osoby fizyczne, korpus firmy powinien zawierać nazwisko jednego, kilku, ewentualnie wszystkich wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (tj. komplementariuszy). Może być on też wzbogacony ich imionami albo pierwszymi literami imion. Koniecznym dodatkiem natomiast jest oznaczenie „spółka komandytowa". Przy czym, nie może być on - przy zgłoszeniu do KRS – skracany ani używany w innych, niż polski, językach. Dopuszczalne jest za to podanie w dodatku pozostałych informacji o prowadzonym przedsiębiorstwie, np. o rodzaju działalności. Gdy zaś komplementariuszem jest osoba prawna bądź spółka osobowa, to w firmie podmiotu – oprócz dodatku „spółka komandytowa" – należy podać jej pełne brzmienie. Nie jest jednak wykluczone zamieszczenie nazwiska komplementariusza - osoby fizycznej.

Możliwe jest używanie w obrocie tylko jednego skrótu, a mianowicie „sp.k." Oznacza to, że zakazane jest wprowadzanie innych skrótów dodatków, podobnie jak nie podlega skróceniu korpus firmy. Obrót zaś to każda sprawa wykraczająca poza stosunek spółki. Ewentualność posługiwania się skrótem nazwy przewiduje także art. 435 § 4 k.c., nakładając równocześnie obowiązek zgłoszenia go w KRS (art. 432 § 2 k.c.).

W świetle art. 104 § 4 k.s.h. zakazane jest umieszczanie w firmie sp.k. nazwy bądź nazwiska komandytariusza. Naruszenie dyspozycji cytowanego przepisu skutkuje rozszerzeniem odpowiedzialności tego uczestnika podmiotu za jego zobowiązania wobec osób trzecich. Z dniem zarejestrowania takiej nazwy przestaje być ona zatem limitowana wysokością sumy komandytowej, a staje się nieograniczona, osobista, solidarna i subsydiarna. Komandytariusz odpowiada więc, w takim przypadku, jak komplementariusz.

 

podstawa prawna: art. 90 oraz 104 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 791)

podstawa prawna: art. 432 § 2 oraz art. 435 § 3–4 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459)