W świetle art. 56 § 2 w zw. z art. 89 Kodeksu spółek handlowych wspólnik spółki partnerskiej (dalej: sp.p.) nie może, bez wyraźnej lub domniemanej akceptacji pozostałych osób stanowiących obsadę tego podmiotu, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Zgoda na podjęcie działalności konkurencyjnej może być udzielona w dowolnej formie. Powinna być ona wyartykułowana przed rozpoczęciem tejże działalności. Brak jest przeciwwskazań, aby dla wyrażenia aprobaty, w umowie konkretnej sp.p. wprowadzić np. wymóg zachowania formy aktu notarialnego albo też zasadę, że akceptacji udziela się w uchwale powziętej większością głosów. Domniemana zaś zgoda oznacza, że partner - na podstawie zachowania innych osób wchodzących w skład sp.p.- może uznać, że jego dodatkowa działalność spotka się z ich pozytywnym nastawieniem.

Sformułowanie „w szczególności" sugeruje, że wymieniony katalog jest otwarty. Zajmowanie się działalnością konkurencyjną może dotyczyć zatem każdej formy jej prowadzenia - a nie tylko tej wskazanej w cytowanym przepisie. Dopuszczalne jest zatem rozszerzenie w umowie sp.p. przedmiotowego zakazu np. na prokurentów, pełnomocników, czy komandytariuszy, a w spółkach komandytowo – akcyjnych – na akcjonariuszy.

Obowiązek powstrzymywania się od równoległego bycia członkiem organu konkurencyjnej spółki dotyczy jedynie objęcia przez wspólnika sp.p. funkcji członka zarządu i rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) i akcyjnej oraz komisji rewizyjnej w sp. z o.o. Nie obejmuje on natomiast udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy bądź zgromadzeniu wspólników.

Wskazany w art. 56 § 2 k.s.h. (w zw. z art. 89 k.s.h.) zakaz działalności konkurencyjnej polega na zabronieniu dokonywania wszelkich czynności godzących w interesy spółki, ale tylko wiążących się z konkurencyjnym współuczestniczeniem na rynku.

Nie istnieje więc – co do zasady – zakaz zawiązywania przez partnera kontraktów innych spółek. Jeżeli zaś przedmiot działalności nie ma konkurencyjnego charakteru wobec profilu zadaniowego sp.p., nie jest on nawet zobligowany do informowania o nowym przedsięwzięciu pozostałych jej uczestników (chyba, że umowa sp.p. stanowi inaczej), pod warunkiem, że działalność ta nie zagraża interesom sp.p.

W myśl jednak łacińskiej paremii „socius mei socii socius mens non est" („wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem") wspólnik uczestnika sp.p. nie wchodzi w jej skład. Nie przysługuje mu - w konsekwencji - m.in. uprawnienie do zasięgania informacji o stanie jej majątku i interesów. Taki przywilej należy się wyłącznie wspólnikom danej sp.p.

—Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 55–57 w zw. z art. 89 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 791)