Czy praca na część etatu wydłuża urlop rodzicielski

Wniosek pracownika, który chce łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze czasu, jest dla pracodawcy wiążący. To rozwiązanie powoduje ponadto przedłużenie tego urlopu.

Publikacja: 04.01.2018 05:30

Czy praca na część etatu wydłuża urlop rodzicielski

Foto: AdobeStock

- Pracownica w trakcie urlopu macierzyńskiego złożyła wniosek o urlop rodzicielski, jednocześnie wskazując, że w jego trakcie chciałaby pracować u nas na 1/4 etatu. Czy musimy się na to zgodzić? A jeśli tak, to co się dzieje z urlopem rodzicielskim? Czy trzeba przeliczać należny jej urlop? – pyta czytelniczka.

Pracodawca może jedynie wyjątkowo odmówić akceptacji takiego wniosku. Powinien przeliczyć należny urlop rodzicielski, który ulegnie w tym przypadku wydłużeniu.

Nie więcej niż pół

Pracownica uprawniona do urlopu rodzicielskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go udzielił. Istnieje przy tym ograniczenie – można świadczyć pracę w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy danej osoby. Odpowiedniemu pomniejszeniu ulega wtedy zasiłek macierzyński, a wykonywaną pracę trzeba oczywiście opłacić.

Informacje w podaniu

Wniosek pracownika o dopuszczenie do pracy na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego powinien zawierać:

1) imię i nazwisko pracownika,

2) wymiar czasu pracy,

3) okres, w którym zamierza on łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,

4) oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (z określeniem wymiaru etatu) albo o braku takiego zamiaru.

Wiążący wniosek

Co do zasady pracodawca jest związany wnioskiem pracownika. Powinien zatem dopuścić rodzica do pracy w wymiarze i okresie przez niego wskazanym. Wyjątkowo może odmówić, jeżeli świadczenie pracy w taki sposób byłoby niemożliwe ze względu na:

- organizację pracy lub

- rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Pamiętać jednak należy, że są to wyjątki od zasady, jaką jest przyjęcie i zaakceptowanie wniosku. O przyczynie odmowy pracodawca informuje na piśmie, z podaniem konkretnego uzasadnienia tej odmowy.

Pracownica czytelnika może domagać się dopuszczenia do pracy w obniżonym wymiarze czasu, ale nie ma prawa żądać ustalenia konkretnego rozkładu czasu pracy w ramach 1/4 etatu. To pozostaje nadal elementem władzy pracodawcy.

Dłużej z dzieckiem

W razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą wymiar tego urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Jeśli pracownik wskaże we wniosku, że chciałby pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy także podczas wydłużenia, trzeba dokonać kolejnego obliczenia.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez tę osobę w trakcie urlopu rodzicielskiego.

Jeśli pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego, która powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

Obowiązuje przy tym maksymalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego do:

1) 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu,

2) 68 tygodni – w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Przykład

Pracownica urodziła jedno dziecko. Ma prawo do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. W tym czasie chce pracować w swoim macierzystym zakładzie pracy na 1/4 etatu. W związku z tym jej urlop rodzicielski byłby dłuższy o 8 tygodni:

32 tygodnie x 1/4 = 8 tygodni.

Jednak pracownica chce pracować na 1/4 etatu również podczas tych 8 tygodni przedłużonego urlopu. W związku z tym przysługujące jej przedłużenie urlopu rodzicielskiego należy obliczyć następująco:

8 tygodni : (1 – 1/4) = 8 tygodni : 0,75 = 10,66 tygodnia.

W przypadku, gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, udziela się jej w dniach. Przez tydzień rozumiemy 7 dni. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się. Wydłużenie „podstawowych" 32 tygodni urlopu rodzicielskiego nastąpi w tym przypadku o 74 dni (10,66 tygodnia x 7 dni = 74,62 dnia).

Wypoczynek bez zmian

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tej osoby, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący jej ze względu na tzw. urlopowy staż pracy (art. 154 § 2 k.p.). Jednak wniosek pracownicy o dopuszczenie jej do pracy w wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu pracy jest nie tyle wnioskiem o obniżenie etatu, co o połączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą. Inaczej mówiąc – w ramach dotychczasowego pełnego etatu pracownica będzie pracować na 1/4 etatu, a w pozostałym zakresie będzie na urlopie rodzicielskim. Skutkuje to utrzymaniem niezmienionego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

- Pracownica w trakcie urlopu macierzyńskiego złożyła wniosek o urlop rodzicielski, jednocześnie wskazując, że w jego trakcie chciałaby pracować u nas na 1/4 etatu. Czy musimy się na to zgodzić? A jeśli tak, to co się dzieje z urlopem rodzicielskim? Czy trzeba przeliczać należny jej urlop? – pyta czytelniczka.

Pracodawca może jedynie wyjątkowo odmówić akceptacji takiego wniosku. Powinien przeliczyć należny urlop rodzicielski, który ulegnie w tym przypadku wydłużeniu.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości