Uczestnikiem PPK może być także cudzoziemiec

Do PPK może zostać „zapisana” tylko osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK. Warunkiem posiadania tego statusu nie jest obywatelstwo polskie.

Publikacja: 08.12.2023 17:55

Uczestnikiem PPK może być także cudzoziemiec

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z definicją „osób zatrudnionych”, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, są to:

• pracownicy, o których mowa w art. 2 kodeksu pracy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, z wyjątkiem m.in. młodocianych,

• osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

• członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

• osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

• osoby wymienione powyżej, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

• członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji

- jeżeli podlegają z tych tytułów obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przed „zapisaniem” danej osoby do PPK należy ustalić, czy ma ona status „osoby zatrudnionej”. Nie ma przy tym znaczenia jej obywatelstwo.

Przykład: Pracodawca chce zatrudnić nowego pracownika, który jest cudzoziemcem, ale jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Pracownik będzie podlegać w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. To, że osoba ta nie ma obywatelstwa polskiego, nie będzie miało znaczenia dla obowiązku pracodawcy zawarcia - w jej imieniu i na jej rzecz - umowy o prowadzenie PPK. Znaczenie będzie miał natomiast wiek pracownika. Jeżeli osiągnął on 55. rok życia, zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi tylko na jego wniosek. Do PPK nie można „zapisać” osoby, która ma już co najmniej 70 lat. 

Czytaj więcej

Pracownik może zostać uczestnikiem PPK z mocy prawa

Zagraniczny pracodawca

Obowiązek wdrożenia PPK i „zapisania” do tego programu osób zatrudnionych ciąży także na podmiotach zatrudniających, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Zgodnie z art. 5 ustawy o PPK, taki podmiot może uzgodnić z osobą zatrudnioną, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie.

Przykład. Zagraniczny pracodawca zatrudnia 30-letniego pracownika, który podlega z tego tytułu w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracownik przejął na siebie obowiązki pracodawcy w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne. Pracownik jest „osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK i chce oszczędzać w tym programie. Zagraniczny pracodawca ma jednak wątpliwości, kto w takim przypadku jest „podmiotem zatrudniającym”, mającym obowiązek uruchomienia PPK - zagraniczny pracodawca, który nie ma NIP ani REGON, czy pracownik pełniący rolę płatnika składek ZUS. Status „podmiotu zatrudniającego” ma zagraniczny pracodawca. Definicja „podmiotu zatrudniającego” zawarta jest w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK. Jest nim m.in. pracodawca, o którym mowa w art. 3 kodeksu pracy, jeżeli posiada numer identyfikacyjny (NIP lub REGON). Jeżeli pracodawca nie ma numeru identyfikacyjnego, status podmiotu zatrudniającego ma płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, pracownik, który przejął na siebie obowiązki w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia, pełni rolę płatnika składek i wykonuje w jego imieniu obowiązki objęte zawartą umową. Płatnikiem składek w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozostaje jednak podmiot, na rzecz którego taka osoba wykonuje pracę najemną. Pracownik - na podstawie umowy zawartej z zagranicznym pracodawcą (w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) - może przejąć na siebie obowiązki tego pracodawcy w zakresie PPK i uruchomić ten program. 

Obywatele Rosji lub Białorusi

Podmiot zatrudniający ma obowiązek „zapisać” do PPK osoby zatrudnione. Przy dokonywaniu wpłat do PPK za uczestnika tego programu znaczenie może mieć jednak to, czy jest on obywatelem Rosji lub Białorusi. Konieczne jest uwzględnienie zakazów zawartych w art. 5f ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 1y ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Zakazy te dotyczą sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych oraz jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, skierowanymi do PFR, ich adresatami są instytucje finansowe, gdyż pracodawcy nie dokonują transakcji zbycia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników PPK. Zastosowanie tych zakazów powinno być poprzedzone poczynieniem stosownych ustaleń dot. uczestnika PPK, co może odbywać się z udziałem jego pracodawcy.

Ważne: Podmiot zatrudniający zaprzestaje naliczania i odprowadzania wpłat do PPK za uczestnika PPK po potwierdzeniu przez instytucję finansową, że w odniesieniu do danego uczestnika ma zastosowanie zakaz wyrażony w art. 5f ust. 1 rozporządzenia nr 833/2014 lub w art. 1y ust. 1 rozporządzenia nr 765/2006. 

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK

Zgodnie z definicją „osób zatrudnionych”, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, są to:

• pracownicy, o których mowa w art. 2 kodeksu pracy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, z wyjątkiem m.in. młodocianych,

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony