- Podatnik ewidencjonuje obrót przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zdarza się u niego, że w niektórych dniach lub okresach sprzedaż podlegająca ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) nie występuje. Czy w takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany sporządzić i wydrukować raport dobowy fiskalny? – pyta czytelnik.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie).

Stosowanie do § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, podatnicy prowadząc ewidencję:

- sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed pierwszą sprzedażą w dniu następnym;

- sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Wątpliwości czytelnika dotyczą obowiązku sporządzania raportów fiskalnych dobowych w sytuacji, gdy w danym dniu nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i ewidencjonują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Nie ma potrzeby ani obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2017 r., 0111- KDIB3- 2.4012.348. 2017.1.MN; interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2015 r., IPTPP4/443-916/14-2/ALN).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

podstawa prawna: § 2 pkt 19 oraz § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU z 2013 r. poz. 363)

Raport zawiera sumaryczne dane o obrocie

Przez raport fiskalny (dobowy, okresowy, w tym miesięczny, oraz rozliczeniowy) rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za dany wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku (§ 2 pkt 19 rozporządzenia).