Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację nr 22 396 kwestie odliczenia VAT z zastosowaniem prewspółczynnika.

Poseł Paweł Arndt napisał, że instytucje, które brały udział w Nocy Muzeów, ponoszą negatywne skutki finansowe. Muszą stosować prewspółczynnik do odliczania VAT, a to sprawia, że poziom odliczanego podatku zmniejsza się o kilkadziesiąt procent. Zapytał, czy możliwe jest zniesienie obowiązku takiego rozliczenia w działalności nieodpłatnej, promującej muzeum. Wiceminister Paweł Gruza przypomniał, że regulacje wprowadzające prewspółczynnik (art. 86ust. 2a – 2h ustawy o VAT) weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Stosuje się go do nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów niezwiązanych z działalnością. Jeśli nie jest możliwe przypisanie ich w całości do działalności gospodarczej podatnika, kwotę podatku naliczonego oblicza się z wykorzystaniem prewspółczynnika.

Są to regulacje, które dostosowują polskie przepisy do prawa UE. Nie jest bowiem możliwe odliczenie podatku naliczonego związanego z działalnością inną niż gospodarcza w rozumieniu przepisów o VAT.

Wiceminister zaznaczył, że ocena, czy nieodpłatne przedsięwzięcie podatnika (np. muzeum czy inna instytucję kultury) implikuje stosowanie prewspółczynnika, wymaga każdorazowo zbadania okoliczności faktycznych indywidualnej sprawy. Dlatego zasadne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Przypomniał, że to nieodpłatna działalność statutowa wykonywana równocześnie z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT jest podstawą kwalifikowania muzeów jako zobowiązanych do stosowania prewpółczynnika. Nieodpłatne wydarzenia promocyjno-marketingowe typu Noc Muzeów mogą służyć całej, szeroko pojętej działalności takich instytucji. Chodzi zarówno o upowszechnianie kultury w szerokim tego pojęcia znaczeniu, do którego muzea jako instytucje kultury zostały powołane (w związku tym nie działają jako podatnicy VAT), jak i  o działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (poprzez np. poszerzenie grona osób odwiedzających, które skorzystają ostatecznie z odpłatnych usług świadczonych przez muzea).

Według MF jeśli nie ma możliwości przyporządkowania w całości wydatków poniesionych na organizację Nocy Muzeów do czynności opodatkowanych VAT w ramach działalności gospodarczej, to muzeum – jak każdy inny podatnik – powinno stosować prewspółczynnik.

Nie jest możliwe zniesienie potencjalnego obowiązku stosowania przez muzea prewspółczynnika w działalności nieodpłatnej, promującej jednostkę muzealną – napisał wiceminister Gruza.